آموزش کف بینی: بررسی خط دانایی

در این آموزش کف بینی به سراغ بررسی خط دانایی می رویم و ابتدا اشکال مختلف این خط را معرفی می کنیم و سپس خصوصیات افراد دارای این را برای شما تشریح خواهیم کرد. اگر دوست دارید بدانید خط دانایی کف دست شما، چه اطلاعاتی به شما خواهد داد، تا انتهای این پست با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

معرفی خط دانایی

خط دانایی از روی تپه دلاوری 2 (بالای انگشت شست) آغاز شده و در پهنای کف دست به سوی لبه کف دست (زیر و به موازات “خط دل” کشیده شده است).

الف) اگر خط دانایی کوتاه یا بریده بریده یا کج و مژ باشد (شکل 1، خط شماره 1)

خط دانایی
شکل 1

در این صورت، نشان دهنده این است که صاحبش دارای صفات زیر می باشد:

 • دروغگویی
 • خوی و رفتار ناپسند
 • کارهای بیهوده و بی ارزش
 • خیانت در امانت
 • احتمال دزدی

(به چنین آدمی هشدار می دهیم که: بار کج به منزل نمی رسد. خودت را اصلاح کن!).

ب) اگر خط داناییی دو چندان باشد یعنی دو تا باشد (شکل 1، خطوط شماره 2 و 2)، در این صورت، نشان دهنده این است که صاحبش دارای صفات زیر می باشد:

 • نیک بختی و بهرورزی و شادکامی

و اگر خط اضافی دانایی به سوی تپه تجارت رو کرده باشد، نشانه آن است که صاحبش در کار داد و ستد و بازرگانی استعداد فراوان دارد و می تواند به سودهای سرشار برسد.

پ) اگر از خط دانایی یک خط فرعی بیرون آید و به سوی انگشتان بنصر و کوچک برود، (شکل 1، خط شماره 3)، در این صورت نشان دهنده این است که صاحبش دارای صفات زیر می باشد:

 • استعداد در هنرهای زیبا
 • استعداد در صنعت یا علوم

ت) اگر از خط دانایی یک خط بیرون آید و بسوی تپه جاه طلبی برود و بالای این خط یک ستاره باشد (شکل 1، خط شماره 4)، در این صورت نشان دهنده صفات زیر در صاحب آن است:

 • خودخواهی بیش از حد
 • دیوانگی به قدرت اعلاء رسیدن
 • سنگدلی و بیرحمی

(یادآوری می شود که: کف دست آدولف هیتلر پیشوای آلمان نازی که به خاطر جنون قدرت طلبی همه جهان را به جنگ و آتش و خون کشید، یک چنین خط و ستاره ای دیده میشد!)

در کف دست هیتلر خط دانایی به همراه ستاره وجود داشت!

ث) اگر خط دانایی پر پیچ و خم باشد (شکل 1، خط شماره 5) در این صورت نشان دهنده صفات زیر در صاحب می باشد:

 • بدجنسی
 • خوی و رفتار زشت
 • هوسرانی
 • دروغگویی
 • احتمال جنایت هم می رود

(به چنین آدمی هشدار می دهیم: در همه مراحل و ساعات زندگی مواظب رفتار خود باش و از عاقبیت کار خود بیندیش!)

ج) اگر خط دانایی بطور نیم دایره به طرف شست برگشته باشد، نشان دهنده صفات زیر در صاحبش می باشد:

 • خودپسندی
 • پرمدعایی

(شکل 2 که در ادامه می بینید، خط شماره 1)

معرفی خط دانایی
شکل 2

درباره خط بالا در شکل فوق، باید افزود: اگر تپه هوسرانی بسیار برجسته باشد و روی تپه جاه طلبی نیز نشانه ای بد و شوم یافت شود، شخص مورد اشاره (= همان شخص خودپسند و پرمدعا) دچار سرنوشت بدی هم خواهد شد. (به چنین شخصی هشدار می دهیم که: دنبال خودخواهی و خود پسندی نرو تا از پیشامد ناگواری که در آینده ات هست رهایی یابی!)

چ) اگر خط دانایی از زیر تپه جاه طلبی گذشته و سپس رو به بالا و بعد راست و بی شکن تا پایان کف دست کشیده شده باشد (شکل 2، خط شماره 2)، در این صورت نشان دهنده صفات زیر در صاحبش می باشد:

 • مهربان و خوشدل
 • بر اثر مهربانی بیش از حد نسبت به این و آن، برای خود دردسرهایی فراهم می کند.

ح) اگر خط دانایی بطور راست و بی انحنا به سوی تپه دلاوری پیش رفته باشد. (شکل 2، خط شماره 3) در این صورت نشانه آن است که صاحبش صفات زیر را دارد:

 • دلیری همراه با خردمندی و هوشمندی
 • استعداد در پیکار زندگی و مبارزه در راه آرمان
 • شکست ناپذیر در مبارزه

مطلب مرتبط: معرفی خط های کف دست

خ) اگر خط دانایی تا نزدیک تپه سرنوشت کشیده شده ولی از آن نگذشته باشد و همچنین انتهای این خط که زیر همان تپه است کلفت تر از جاهای دیگرش باشد و فرو رفته هم باشد بدون آنکه شاخه ای داشته باشد (شکل 2، خط شماره 4) در این صورت صاحبش دارای صفات زیر است:

 • پیشامد ناگوار که احتمال مرگ در آن می رود.

(به چنین آدمی هشدار می دهیم که: بسیار احتیاط کن!)

د) اگر خط دانایی از زیر تپه سرنوشت آغاز شده باشد و از ابتدا تا آنجا محو و نادیدنی باشد (شکل 3 که در ادامه می بینید، خط شماره 1):

آشنایی با خط دانایی در کف شناسی
شکل 3

در این صورت نشان دهنده صفات زیر در صاحبش می باشد:

 • زندگی کوتاه
 • جوانمرگ شدن

(به چنین آدمی سفارش اکید می کنیم که: از نظر بهداشتی حتما به پزشک متخصص رجوع کند و اگر بیماری ای دارد از همان آغاز به درمان آن بکوشد و نیز از سوی دیگر حتما در کارها و اقداماتش جانب احتیاط را فرو نگذارد و بسیار مراقب باشد تا شاید بتواند از دام مرگ ناهنگام خود را برهاند)

ذ) اگر خط دانایی تا زیر تپه سرنوشت کشیده شده و از آنجا به بعد دو نیمه (دو پاره) شده باشد (شکل 3، خط شماره 2) در این صورت نشان دهنده صفات زیر در صاحبش می باشد:

 • خوی و رفتار ناپسند
 • مرگ ناهنگام

(به چنین آدمی سفارش می کنیم که: در رابطه با دیگران خوش رفتاری پیشه کند و از خشم و بدرفتاری نسبت به دیگران بپرهیزد تا گرفتار عاقبت شوم نشود!)

مطلب مرتبط: معرفی تپه های هشت گانه کف دست

ر) اگر خط دانایی در آنجه که به تپه سرنوشت نزدیک می شود، آنگونه بریده شده باشد که به یک تکه چوب از میان ترک خورده شبیه باشد (شکل 3، خط شماره 3)، در این صورت صاحبش صفات زیر را دارد:

 • شاید مسموم شود
 • شاید در پیشامدی خطرناک، جانش را از دست بدهد
 • شاید در اثر بزهکاری به اعدام محکوم شود.

(به چنین آدمی هشدار می دهیم که: مواظب باشد که خدای نکرده خوراکهای مانده و مسموم نخورد، نیز مواطب باشد که دچار پیشامد بد نشود یعنی در کارهایش بسیار احتیاط کند، همچنین دنبال کارهای زشت نرود که خدایی نکرده به اتهام آن دچار محکومیت مرگ شود!)

ز) اگر در میانه خط دانایی یک صلیب بطور آشکار دیده شود (شکل 3، خط شماره 4) در این صورت صاحبش صفات زیر را دارد:

 • پیشامد ناگوار و خطرناک
 • مرگ در اثر همان پیشامد خطرناک

(به چنین آدمی هشدار می دهیم که: سخت محتاط باشد!)

ژ) اگر خط دانایی از روی خط زندگی گذشته باشد و آن را قطع کند (شکل 3، خط شماره 5) در این صورت نشانه صفات زیر در صاحبش می باشد:

 • کمرویی و دیرجوشی
 • بی عرضگی
 • محافظه کار
 • آشفته شدن و خود خوری برای هر کار کوچک

س) اگر یک شبه خط از روی مسیر خط دانایی بیرون آمده و بسوی خط دل بالا رفته باشد (شکل 3، خط شماره 7) در این صورت نشانه صفات زیر در صاحبش می باشد:

 • مهربانی و دلسوزی فراوان
 • زیان دیدن از همان مهر و محبت فراوان!

(به چنین آدمی پیشنهادم می کنیم که: هر چیز اندازه دارد حتی مهربانی)

مطلب مرتبط: معرفی نقش های کف دست

ش) اگر خط دانایی از آغاز تا رسیدن به تپه سرنوشت حذف و نادیدنی باشد و فقط از تپه سرنوشت به بعد دیده شود (شکل 3، خط شماره 6) در این صورت صاحبش دارای صفات زیر می باشد:

 • کم خردی و کند ذهنی
 • بدشانسی و تیره روزی
خواندن
آموزش آسترولوژی: معرفی طالع تحویل سال، طالع اصل و تحویل مولود و برج انتها – قسمت چهل و یکم

(به پدر و مارد چنین فرزندی، پیشنهاد می کنیم که: برای جبران نقص عقلانی فرزندتان از همان دوره نو باوگی در آموزش و پرورش او بیشتر بکوشید و زحمت بکشید تا از این توجه و رسیدگی شما، آینده فرزندتان از تیرگی بیرون آید).

ص) اگر خط دانایی یکراست بسوی بالا رود بطوریکه به خط دل برسد و به آن برخورد کند (شکل 4 که در ادامه می بینید، خط شماره 1)

بررسی خط دانایی در کف دست
شکل 4

در این صورت، نشانه آن است که صاحبش دارای صفات زیر می باشد:

 • دل بستگی و عشق بیش از حد به کسی
 • و به بیماری روانی دچار شدن در اثر آن عشق

(به چنین آدمی سفارش اکید می کنیم که عشق نسبت به جنس مخالف باید در یک حد معقول باشد. از خطرهای عشق جنون آمیر بپرهیز!)

ض) اگر خط دانایی در آغار راست و مستقیم باشد ولی از زیر تپه سرنوشت به بعد به سوی بالا کشیده شده و تا نزدیک خط دل پیش رود بطوریکه به آن نچسبد (شکل 4، خط شماره 2) در این صورت صاحبش دارای صفات زیر است:

 • مهر و عشق نسبت به چیزی یا کسی
 • و به بیماری روانی دچار شدن در اثر همان عشق

(به چنین آدمی سفارش می کنیم که: در حد معقول عاشق کسی شو!)

مطلب مرتبط: معرفی کف دست و انگشت ها

ط) اگر خط دانایی راست و کشیده پیش رود ولی در نزدیکی تپه سرنوشت یکبار بالا رفته و به خط دل بپیوندد (شکل 4، خط شماره 3) در این صورت نشان دهنده این است که صاحب آن دارای صفات زیر می باشد:

 • رفتار و خوی زشت و ناپسند
 • زندگی کوتاه

ظ) اگر خط دانایی یکباره به سوی خط دل بالا برود و به آن بپیوندد یا در آن ناپدید شود، در ضمن شاخه دیگری هم از آن روییده و بسوی تپه خیالات رفته باشد (شکل 4، خط شماره 4) در این صورت نشانه آن است که – صاحبش دارای صفات زیر می باشد:

 • فداکاری در عشق
 • مرگ نابهنگام در اثر همان عشق

(به چنین آدمی نیز سفارش می کنیم که» عشق را با عقل و خرد پیوند بده تا دچار جوانمرگی نشوی!)

ع) اگر خط دانایی از درون و از روی خط زندگی گذشته و به سوی مچ دست (بسوی تپه خیالات) رفته باشد، یا اگر از درون خط زندگی گذشته و بصورت خط های بریده برید به سوی تپه خیالات رفته باشد (شکل 4، خط های شماره 5 و 5) در این صورت نشان دهنده صفات زیر در صاحب آن می باشد:

 • بیماری روانی
 • احتمال دیوانگی هم می رود

(به چنین آدمی پیشنهاد می کنیم که از همان آغاز جوانی با مراجعه به روانپزشک، از خطر دیوانگی خود را برهاند!)

مطلب مرتبط: بررسی خط دل

غ) اگر خط دانایی به سوی خط دل بالا برود و به آن بپیوندد و از سوی دیگر همان خط دانایی اگر شاخه دیگری داشته باشد که آن شاخه بسوی تپه خیالات سرازیر شده باشد و در ضمن خط سرنوشت هم در کف دست آشکار باشد (شکل 5 که در ادامه می بینید، خط های شماره 1، 1 و 1)

خصوصیات خط دانایی در کف شناسی
شکل 5

در این صورت صاحبش دارای صفات زیر می باشد:

 • هوسرانی
 • از هم پاشیدن پایه های زندگی بر سرهمان هوسرانی زیاد

(به چنین آدمی هشدار اکید می دهیم که: دنبال هوی و هوس مرو!)

ف) اگر خط دانایی از چندین خط بریده بریده به وجود امده و در ضمن از حد اعتدا بیرون نرفته باشد (شکل 5، خط شماره 2) در این صورت، صاحبش دارای صفات زیر است:

 • تن آسانی و بی خیالی
 • کم حافظگی و فراموشکاری
 • راحت طلبی
 • نیمه کاره گذاشتن همه امور
 • خوشگذرانی

ق) اگر خط دانایی در آغاز خوب پیش رود ولی یکباره در انتها به دو شاخه تقسیم شود که یکی راست و دومی به سوب تپه خیالات کشیده شود (شکل 6 که در ادامه می بینید، خط شماره 1 و 1)

بررسی خط دانایی
شکل 6

در این صورت نشان دهنده آن است که صاحبش صفات زیر را دارد:

 • استعداد در علوم سیاسی و سیاستبازی
 • هوشمند و زرنگ
 • سیاستباز هفت خط (آنچنانکه می تواند دورغ را راست جلوه دهد)

ک) اگر خط دانایی در آخر دارای دو یا چند شاخه یک اندازه و برابر باشد (شکل 6، خط شماره 2) در این صورت نشان دهنده صفات زیر است:

 • اندیشه های بیهوده و سطحی
 • ظاهربینی
 • نیرنگبازی و دورویی

مطلب مرتبط: تفسیر تپه هنرهای زیبا

گ) اگر در آخر خط دانایی، یک ستاره دیده شود (شکل 6، خط شماره 5) در این صورت نشان دهنده صفات زیر در صاحب آن است:

 • پیش آمدن خط و مصیبت
 • احتمال دیوانگی یا بیماری روانی در اثر آن پیشامد

(به چنین آدمی سفارش اکید می کنیم که از کارهایی که خطرزاست جدا پرهیز کن!)

ل) اگر خط دانایی تا پایان تپه خیالات بطور سرازیری رفته باشد (شکل 6، خط شماره 3) در این صورت نشان دهنده صفات زیر در صاحبش می باشد:

 • موهومات پرستی و خرافات
 • احتمال خطر غرق شدن می رود

(به چنین آدمی هشدار می دهیم که: به جاهای پرآب هرگز مرو)

م) اگر روی خط دانایی نقش یک جزیره دیده شود که درست زیر تپه جاه طلبی قرار گرفته باشد (شکل 7 که در ادامه می بینید، خط شماره 1)

نمونه خط دانایی در کف بینی
شکل 7

در این صورت نشان دهنده صفات زیر در صاحبش می باشد:

 • کم دلی و کم جراتی
 • بیماری قلبی

ن) اگر روی خط دانایی اصولا جزیره یا جزیره هایی دیده شود (شکل 7، خط های شماره 2، 3، 4 و 5) در این صورت همگی آنها نشان دهنده خطرهای زیر است:

 • غرق شدن
 • بیماری روانی
 • کور شدن
 • رنجوری و سردرد

(به چنین کسانی هشدار می دهیم که دقیقا و جدا مواظب تندرستی خود باشند!)

به پایان بررسی خط دانایی رسیدیم. برای دنبال کردن سایر قسمت های آموزش کف بینی، به صفحه آموزش مقدماتی کف بینی و آموزش حرفه ای کف بینی در وبسایت مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:
کف بینی چیست؟

کف بینی یک تکنیک طالع بینی است که در آن به کمک بررسی شکل خطوط و منحفی های کف دست، به حقایقی واقعگرایانه و دقیق در مورد زندگی فردی که طالع آن گرفته می شود، می توان رسید. در کف دست خطوطی وجود دارند که هر یک معنای متفاوتی دارد و با سایر خطوط نیز فرق می کند.

کف دست چه خط هایی دارد؟

کف دست انسان شامل خط دل، خط هوس، خط ازدواج، خط فرزند، خط دانایی، خط فرزند، خط سرنوشت، خط تندرسی، خط زندگی، خط هنر و خط مچ است.

آیا کف بینی نوعی رمالی است؟

خیر. استاد کف شناس به شما نمی گوید که مثلا همسرتان دارد به شما خیانت می کند یا فلان شخص وسیله شما را دزدیده است. کف بین واقعی، فقط در مورد شخصیت شما اظهار نظر می کند و مستقیما در مورد زندگی شما حرف می زند.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: میانگین: ]