آموزش کف بینی: بررسی خط دل

در ادامه آموزش کف بینی به مرحله بررسی خطوط کف دست رسیدیم و در اولین بخش بررسی خطوط به سراغ بررسی خط دل می رویم. برای آشنایی بیشتر با این خط و خصوصیات فرد دارای آن، در ادامه با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

معرفی خط دل

در پیج اینستاگرام @Synergy.astro ویدئوها، تصاویر و مطالب بیشتری از آموزش کف بینی قرار می دهیم. حتما این پیج را دنبال کنید. پیش از آشنایی با خط دل، به صفحه معرفی خطوط کف دست بروید و با نام و محل این خط ها آشنا شوید. خط دل – چنانکه در شکل بالا می بینید – از لبه کف دست آغاز شده و تا زیر “تپه جاه طلبی” کشیده شده است.

الف) اگر در ته خط دل، سه شاخه باشد که هر سه آن شاخه ها به سوی تپه تجارت میل کرده باشد، نشان دهنده این است که صاحب آن دارای صفات زیر می باشد:

 • پاکدلی و دلسوزی
 • مهربانی و محبت
 • بی آلایشی در دلبستگی و عشق
 • بهرورزی و خوشبختی

در این باره، به شکل 1 و خط شماره 4 بنگرید.

آموزش کف بینی: معرفی خط دل
شکل 1

ب) خط دل اگر کوتاه و بدون شاخه باشد و دارای کمی انحناء (شکل 1، خط شماره 2)، در این صورت، نشان دهنده آن است که صاحب آن دارای صفات زیر می باشد:

 • خودپسندی
 • بی مهری و بی وفایی
 • پرمدعایی و خودخواهی

پ) اگر از خط دل، یک خط کوتاه دیگر بیرون آمده باشد آنگونه که شاخه ای کوچک از شاخه ای بزرگ می روید، (شکل 1، خط شماره 3)، در این صورت، نشان دهنده آن است که صاحبش دارای صفات زیر می باشد:

 • خسیس و ناخن خشک
 • حسود و بدخواه

ت) اگر خط دل یکپارچه و پیوسته نباشد یعنی از چندخط جداگانه و بریده از هم، درست شده باشد (شکل 1، خط شماره 5)، در این صورت، نشان دهنده آن است که صاحبش دارای صفات زیر می باشد:

 • دو دلی و نگرانی در کارها و تصمیم ها
 • مهر و دلبستگی ناپایدار
 • هوسرانی
 • زندگی پر کشمکش و ناآرام

البته این صفات دلیل بر آن نمی شود که چنین آدمی را بدجنس بدانیم.

ث) اگر خط دل به شکل “زنجیر” باشد (شکل 1، خط شماره 6) در این صورت، صاحب آن همان صفاتی را دارد که در ماده ت) آورده شده است.

مطلب مرتبط: آموزش کف بینی: معرفی تپه های هشت گانه کف دست

ج) اگر خط دل از آغازش که از لبه کف دست است دارای یک دوشاخه باشد ولی بقیه آن صاف باشد (شکل 1، خط شماره 7) در این صورت، صاحبش دارای صفات زیر می باشد:

 • هوشمندی
 • تیزفهمی و دریافت سریع مطالب

چ) اگر در ته خط دل که به سوی تپه جاه طلبی می رود، سه شاخه باشد که نوک این سه شاخه به صورت پایین و به طور سرازیری باشد (شکل 2 که در ادامه می بینید، خط شماره 1)

آموزش کف بینی: آشنایی با خط دل
شکل 2

در این صورت، صاحب اینگونه خط دل بر کف دست، دارای صفات زیر می باشد:

 • مالیخوالیا و رویاگرایی
 • بیهوشی و کم فهمی
 • خود گم کردگی

ح) اگر در ته خط دل، دو شاخه دیده شود یکی میان انگشت های بزرگ و میانه و دیگری بسوی تپه جاه طلبی کشیده شود (شکل 2، خط شماره 2) در این صورت، نشان دهنده این است که صاحبش دارای صفات زیر می باشد:

 • بهرورزی و نیکبختی
 • آسایش و رفاه

ناگفته نماند که تپه جاه طلبی نیز باید برجسته باشد.

خ) اگر خط دل راست و کوتاه باشد بطوریکه در زیر تپه سرنوشت پایان یافته باشد (شکل 2، خط شماره 3) در این صورت، نشان دهنده آن است که صاحبش دارای صفات زیر است:

 • زندگی کوتاه
 • پیش آمدهای ناگوار غیرطبیعی

(به چنین آدمی هشدار می دهیم که: بسیار مراقب خود باشید و احتیاط کنید!)

د) اگر خط دل تا زیر تپه سرنوشت راست و کشیده ولی از آنجا به بعد به دو شاخه یا بیشتر تقسیم شود (شکل 2، خط شماره 4)، در این صورت، نشان دهنده این است که صاحبش دارای سفات زیر می باشد:

 • کند ذهنی و دیرفهمی
 • کم هوشی و کم خردی

مطلب مرتبط: آموزش کف بینی: معرفی نقش های کف دست

ذ) اگر خط دل به نزدیکی تپه سرنوشت که برسد سرازیر و نوکش به سوی پایین کشیده شده باشد یا اگر این خط به خط دانایی نزدیک و به سوی آن فرود آمده باشد (شکل 3 را در ادامه ببینید، خط شماره 1)

خواندن
کتاب جادوی ذهن «خوددرمانی و شفابخشی»
آموزش کف بینی: بررسی خط دل
شکل 3

در این صورت، نشان دهنده آن است که صاحبش دارای صفات زیر می باشد:

 • شکست و سرگردانی در عشق و ازدواج
 • ناامیدی قلبی
 • گوش ندادن به ندای عقل و خرد

ر) اگر خط دل رو به پایین آمده باشد بطوریکه خط دانایی را قطع کند و از آن بگذرد ولی هنوز به خط زندگی نرسیده باشد (شکل 3، خط شماره 2)، در این صورت، نشان دهنده آن است که صاحبش دارای صفات زیر می باشد:

 • بدخواه و بداندیش
 • دروغگو
 • احتمال دزدی و آدمکشی

به چنین آدمی سفارش اکید می کنیم که: هر لحظه مواظب نفس اماره خود باشد.

ز) اگر انتهای خط دل به آغاز خط دانایی که به سوی هم آمده اند بپیوندد (شکل 3، خط شماره 3)، در این صورت نشان دهنده این است که صاحبش دارای صفات زیر می باشد:

 • زیان دیدن و شکست در عشق و ازدواج
 • اندوه و حرمان
 • کوتاهی عمر (=مرگ نابهنگام)

ژ) اگر خط دل در همه پهنای کف دست کشیده شده ولی به خط دانایی نپیوسته باشد و گود و پهن هم نباشد (شکل 3، خط شماره 4) در این صورت، نشان دهنده این است که صاحبش دارای صفات زیر می باشد:

 • خوش قلب و پرمهر
 • از سرگذراندن سختی ها و رسیدن به دوره خوش و سعادتبار
 • نداشتن بدجنسی
 • زیان دیدن از مهر و محبت زیادی که دارد

مطلب مرتبط: آموزش کف بینی با سینرژی + ویدئو آموزشی

س) اگر خط دل در میانه کف دست به دو شاخه تقسیم شود که یکی به سوی تپه سرنوشت و دیگری به سوی خط دانایی رفته باشد (شکل شمار 4 را ببینید، خط شماره 1)

آموزش کف بینی: تحلیل خط دل
شکل 4

در این صورت، نشان دهنده این است که صاحبش دارای صفات زیر می باشد:

 • پیش آمدهای ناگوار در زندگی
 • تیره بختی و فقر و نداری

(به چنین آدمی سفارش می کنیم که: هرگر ولخرج و تنبل مباش و بکوش که با پشتکارو زحمت و صرفه جویی، آینده ناگوار خود را بهبود و سر و سامان بخشی)

ش) اگر در میانه خط دل شکل جزیره دیده شود (شکل 4، خط شماره 2)، در این صورت نشان دهنده این است که صاحبش دارای صفات زیر می باشد:

 • رفتار و خوی ناپسند
 • خطرناک بودن رفتار و کردار

ص) اگر خط دل از زیر تپه سرنوشت به بعد آغاز شده و تا آنجا نشانه و اثر از آن نباشد (شکل 4، خط شماره 3)، در این صورت نشان دهنده صفات زیر در صاحبش می باشد:

 • زندگی کوتاه
 • مرگ نابهنگام

(به دارندگان چنین کف دستی هشدار می دهیم که: سخت مراقب باش که دچار خطر یا پیش آمدهای نسنجیده نشوی! اگر بیماری پنهان یا آشکاری داری حتما به پزشک متخصص رجوع کن!)

ض) اگر خط دل بیش از حد کوتاه باشد، صاحب آن دارای صفات زیر است:

 • بی مهری، سخت دلی و بیرحمی
 • نداشتن صمیمت در کارها و برخوردها

برای دنبال کردن سایر قسمت های آموزش کف بینی، به صفحه آموزش مقدماتی کف بینی و آموزش حرفه ای کف بینی در وبسایت مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

کف بینی چیست؟

کف بینی یک تکنیک طالع بینی است که در آن به کمک بررسی شکل خطوط و منحفی های کف دست، به حقایقی واقعگرایانه و دقیق در مورد زندگی فردی که طالع آن گرفته می شود، می توان رسید. در کف دست خطوطی وجود دارند که هر یک معنای متفاوتی دارد و با سایر خطوط نیز فرق می کند.

کف دست چه خط هایی دارد؟

کف دست انسان شامل خط دل، خط هوس، خط ازدواج، خط فرزند، خط دانایی، خط فرزند، خط سرنوشت، خط تندرسی، خط زندگی، خط هنر و خط مچ است.

آیا کف بینی نوعی رمالی است؟

خیر. استاد کف شناس به شما نمی گوید که مثلا همسرتان دارد به شما خیانت می کند یا فلان شخص وسیله شما را دزدیده است. کف بین واقعی، فقط در مورد شخصیت شما اظهار نظر می کند و مستقیما در مورد زندگی شما حرف می زند.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: میانگین: ]