محاسبه عدد سرنوشت

عدد سرنوشت چیه؟

مردم معمولاً تعجب می کنند که زندگی گذشته با علم اعداد چگونه وزن پیدا می کند و پاسخ این است که آنها چنین نمی کنند. در سیستم اعتقادی من ، روح بارها سفر می کند و تجربیات خود را شرح می دهد ، زیرا بارها و بارها در مکان های مختلف ، حتی حتی در سیارات مختلف ، دوباره ظاهر می شود.

هر حرفی به نام شما یک مقدار عددی دارد. برخی خواهند گفت که شما فقط باید نام کوچک خود را محاسبه کنید اما من می گویم که این یک مغالطه است. نام خانوادگی شما (“نام خانوادگی”) بیشتر از تاریخچه فردی شما صحبت می کند و هنگامی که همراه با نام شما محاسبه می شود ، می تواند تصویر واضح تری از بیان انرژی موجود در حال حاضر به عنوان “شما” ارائه دهد. اگر نام میانی دارید ، آن را نیز محاسبه کنید. هیچ سنگی را روی سنگ رها نکنید و هیچ قطعه ای از خودتان را بررسی نکنید. هر حرف را به ترتیب محاسبه کنید. هر قسمت از نام خود را جداگانه کاهش ندهید. ابتدا یک مبلغ واحد برای کل موضوع تهیه کنید.

برای دسترسی به ادامه توضیحات باید در وبسایت عضو شوید یا وارد حسابتان شوید