محاسبه عدد شخصیتی

عدد شخصیتی چیه؟

برای اهداف عددی، شخصیت و عدد شخصیتی جزئی تفسیرهای یکسانی دارند ، اما این دو به ندرت یکی هستند. از این دو اغلب به عنوان شماره شخصیت بیرونی و شماره شخصیتی جزئی یاد می شود. این دو در حروفی که برای محاسبه آنها به کار می رود تفاوت دارند.

image

شماره شخصیت بیرونی شما بیانگر خصوصیات و خصوصیاتی است که دارید و راحت هستید با دیگران به اشتراک می گذارید. این عموم شما است. شماره شخصیتی کوچک شما از مواردی صحبت می کند که برای خود نگه دارید یا فقط با کسانی که دوست دارید و به آنها اعتماد دارید به اشتراک بگذارید. این شماره خصوصی هستید.

تفسیر اعداد شخصیتی

برای دسترسی به تفسیر اعداد باید در وبسایت عضو شوید یا وارد حساب کاربری خود شوید