عدد تولد

عدد تولد چیه؟ تفاوتش با عدد لایف پس چیه؟

از آنجایی که این دو مورد بسیار به هم پیوسته اند ، کاملاً منطقی است که بپرسیم در صورت وجود چه تفاوتی میان این دو وجود دارد. به بیان ساده ، شماره روز تولد شما ، در حالی که تقریباً همیشه همیشه به یک رقم کاهش می یابد (به استثنای 11 و 22) ، اغلب مجموع دو رقم است. مانند شماره مسیر زندگی ، ماه یا سال را در نظر نمی گیرد. به عنوان مثال فردی با شماره تولد 6 می تواند در 6 ، 15 یا 24 ماه به دنیا بیاید و هر رقمی که برای محاسبه شماره روز تولد شما استفاده می شود قابل توجه است. به همین دلیل ، ما تمام روزهای 1 تا 31 را که بر اساس شماره روز تولد تقسیم شده و جزئیات خاص در مورد روز واقعی را بررسی خواهیم کرد.

عدد تولد که بین 1 تا 31 شماره گذاری می شود برای تفسیر آن باید براساس دسته بندی 1 تا 9 عدد تولد را تفسیر کرد. تفسیر 31 روز ماه در دسته 1 تا 9 به صورت زیر است:

  • دسته 1 شامل روزهای 1، 10، 19 و 28
  • دسته 2 شامل روزهای 2، 20 و 29
  • دسته 3 شامل روزهای 3، 12، 21 و 30
  • دسته 4 شامل روزهای 4، 13 و 31
  • دسته 5 شامل روزهای 5، 14 و 23
  • دسته 6 شامل روزهای 6، 15 و 24
  • دسته 7 شامل روزهای 7، 16 و 25
  • دسته 8 شامل روزهای 8، 17 و 26
  • دسته 9 شامل روزهای 9، 18 و 27

و در نهایت اعداد 11 و 22 هم به عنوان اعداد ارشد تفسیر اختصاصی خود را دارند. در ادامه تفسیر این اعداد ارائه شده است.

برای دسترسی به ادامه توضیحات باید اشتراک ویژه تهیه کنید