برچسب: چاکرا

چاکرا به باور آیین هندو به مراکز انرژی در بدن انسان گفته می‌شود. شاکرا در وجود هر موجود زنده‌ای قرار دارد. این چاکراها منابع انرژی یا به عبارتی جریان ‌های حیات می‌ باشند.

1 2 4 5