آموزش کف بینی: بررسی خط زندگی

در این قسمت از آموزش کف بینی به سراغ تحلیل و بررسی خط زندگی در کف دست می رویم و تمام خصوصیات فردی و ویژگی های افراد دارای این خط را برای شما تشریح می کنیم. پس با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

معرفی خط زندگی

در پیج اینستاگرام @Synergy.astro ویدئوها، تصاویر و مطالب بیشتری از آموزش کف بینی قرار می دهیم. حتما این پیج را دنبال کنید. این خط در حالت طبیعی از زیر انگشت نشانه از میانه لبه کف دست آغاز شده و به سوی میانه مچ دست فرود می آید.

الف) اگر در کنار یا روی خط زندگی نقش یک صلیب دیده شود که یک شاخه آن از روی خط زندگی گذشته و آن را قطع کرده باشد (شکل 1، خط شماره 1)

شکل 1 - خط زندگی
شکل 1

در این صورت صاحب آن دارای صفات زیر است:

 • بیماری و رنجوری
 • خطرناک بودن آن بیماری

(به چنین آدمی سفارش اکید داریم که: حتما به پزشک متخصص رجوع کن!)

ب) اگر در انتهای خط زندگی و نزدیک مچ دست، نقش یک صلیب دیده شود (شکل 1، خط شماره 2) در این صورت صاحبش دارای صفات زیر است:

 • هوشمندی و فهم
 • استعداد در کارها
 • شایستگی در انجام کار محوله

پ) اگر در آغاز خط زندگی نقش یک چهارگوشه (=مربع) دیده شود (شکل 1، خط شماره 3) در این صورت صاحب آن دارای صفات زیر است:

 • رنجوری اعصاب
 • بهم خوردن تندرستی از آن رنجوری

(به چنین آدمی پیشنهاد می کنیم که: حتما به پزشک اعصاب رجوع کن!)

ت) اگر خط زندگی نسبت به سطح کف دست خیلی کوچک و تنگ باشد (شکل 1، خط شماره 5) در این صورت صاحبش صفات زیر را دارد:

 • تندرستی و سلامت
 • اعتدال در هوای نفس
 • خویشتنداری و آرامش روان

ث) اگر خط زندگی و خط دانایی در آغاز بر روی یک خط پیش بروند و سپس از هم جدا می شوند چندان فاصله نگیرند (شکل 1، خط شماره 4 و 4) در این صورت نشان دهنده صفات زیر در صاحبش می باشد:

 • خودخوری و دردسر تراشی
 • بی اعتمادی به خویشتن
 • کم خردی و کم حافظگی

مطلب مرتبط: آموزش کف بینی: معرفی خط های کف دست

ج) اگر خط زندگی به وسیله خط های کوچک فرعی بریده شود (شکل 2، خط 1)

شکل 2 - خط زندگی
شکل 2

در این صورت، صاحب آن دارای صفات زیر می باشد:

 • زندگی پر دردسر
 • ناخوشی

(به چنین آدمی سفارش می کنیم که: 1- در کارهایش دور اندیش باشد. 2- نسبت به معاینه و سلامتی خود حتما به پزشک مراجعه کند)

چ) اگر یک خط فرعی از تپه جاه طلبی بگذرد و به آغاز خط زندگی بچسبد (شکل 2، خط شماره 2) در این صورت صاحبش صفات زیر را دارد:

 • سر و سامان داشتن زندگی
 • کامیابی و پیروزی در کار و زندگی
 • هوشیاری و خردمندی

(اصولا هر نوع خطی که از خط زندگی به سوی تپه جاه طلبی برود نشان دهنده پیروزی صاحبش در کار و زنگی است)

ح) با اشاره به ماده چ در مطلب بالا، اگر روی خطی که از تپه جاه طلبی به سوی خط زندگی آمده است یک یا چند خط فرعی پیدا شده و آنرا قطع کنند (شکل 2، خط شماره 6) در این صورت نشان دهنده صفات زیر در صاحبش می باشد:

 • کم سعادی و زندگی نه چندان خوشبخت
 • دردسرهایی که آسایش زندگی را بهم می ریزد.

خ) اگر به جای یک خط زندگی دو خط زندگی در کف دست دیده شود و این خط افزوده را خط خواهر می گویند (شکل 2، خط شماره 3) در این صورت نشان دهنده صفات زیر در صاحبش می باشد:

 • زندگی دراز
 • تندرستی و شادمانی

د) اگر خط هایی از روی خط زندگی به سوی بالا کشیده شده ولی به روی تپه ها نرسیده باشند (شکل 2، خط شماره 7) در این صورت نشان دهنده صفات زیر در صاحب آن است:

 • روی آمد پیشامدهای خوش (بشرطی که صاحبش هوشیار باشد و آنرا بخواهد)
 • نبودن پیشامدهای بسیار بد و خطر زا

مطلب مرتبط: آموزش کف بینی: معرفی تپه های هشت گانه کف دست

ذ) اگر خطی از روی خط زندگی جدا شود و بسوی تپه ها بالا رود (شکل 2، خط شماره 4 و 5) در این صورت نشان دهنده صفات زیر در صاحب آن می باشد:

 • استعداد و کسب افتخار در صنعت یا هنرهای زیبا (اگر نوک آن متوجه تپه هنرها باشد)
 • استعداد و بدست آوردن پیروزی (اگر نوک آن متوجه هر یک از تپه های دیگر باشد)
خواندن
آموزش کف بینی: معرفی تپه هوسرانی

ر) اگر از برخورد خط زندگی و خط دانایی یک زاویه تند (=حاده) پدید آمده باشد، نشان دهنده صفات زیر در صاحب آن است:

 • پاک سرشتی و خوش جنسی
 • درستکاری و خوشنامی
 • هوش و فهم و خرد
 • بهروزی و نیکبختی

ز) اگر خط زندگی و خط دانایی در آغاز یک راه داشته باشد و پس از رسیدن به تپه سرنوشت جدا شده و یک زاویه باز (=منفرجه) بسازند (شکل 3، خط های شماره 4 و 4)

شکل 3 - خط زندگی
شکل 3

در این صورت، صاحبش دارای صفات زیر می باشد:

 • خست و ناخن خشکی
 • بزهکاری که احتمال رفتن به زندان در اثر بزهکاری می رود.

(به چنین آدمی هشدار می دهیم: هرگز از راه راست منحرف نشو که بدخواهی دید!)

ژ) اگر انتهای خط زندگی به شکل دو خطی در آید (شکل 4، خط شماره 1 و 1)

شکل 4 - خط زندگی
شکل 4

در این صورت نشان دهنده صفات زیر در صاحب آن است:

 • دلبستگی به کتاب و کتاب خواندن
 • داشتن استعداد و مایه های هنری (=هنرهای زیبا) ادبیات
 • داشتن مایه و شوق زیست شناسی
 • احتمال نام آوری در هنر یا ادبیات و کامیابی در رشته های فوق.

مطلب مرتبط: معرفی نقش های کف دست

س) اگر در انتهای خط زندگی خط دیگری پیدا شده باشد که به سوی تپه خیالات رفته باشد (شکل 4، خط شماره 2) در این صورت نشان دهنده صفات زیر در صاحب آن می باشد:

 • داشتن بیماری عصبی

ش) اگر خط زندگی به صورت بریده بریده باشد یا در آغاز آن روی تپه هوس یک یا چند چهارگوشه دیده شود (شکل 4، خط بریده شماره 3 و چهارگوشه های شماره 3) در این صورت نشان دهنده صفات زیر است:

 • خطایی که بدنامی در پی دارد
 • گوشه نشینی به خاطر آن خطا و بدنامی

(به چنین آدمی سفارش می کنیم که: بکوشد که هیچگاه در زندگی خطایی که باعث بدنامی اش شود انجام ندهد)

ص) اگر خط زندگی کوتاه باشد، نشانه کوتاهی زندگی است. بر عکس اگر خط زندگی بلند و دراز باشد نشان دهنده زندگی دراز است. ولی در هر یک از دو صورت بالا، باید نشانه های دیگر هم وضع این خط را تایید کند.

به پایان بررسی خط زندگی رسیدیم. برای دنبال کردن سایر قسمت های آموزش کف بینی، به صفحه آموزش مقدماتی کف بینی و آموزش حرفه ای کف بینی در وبسایت مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

کف شناسی چیست؟

کف شناسی یک تکنیک طالع بینی است که در آن به کمک بررسی شکل خطوط و منحفی های کف دست، به حقایقی واقعگرایانه و دقیق در مورد زندگی فردی که طالع آن گرفته می شود، می توان رسید. در کف دست خطوطی وجود دارند که هر یک معنای متفاوتی دارد و با سایر خطوط نیز فرق می کند.

کف دست چه خط هایی دارد؟

خطوط کف دست انسان عبارت اند از: خط دل، خط هوس، خط ازدواج، خط فرزند، خط دانایی، خط فرزند، خط سرنوشت، خط تندرسی، خط زندگی، خط هنر و خط مچ است

آیا کف بینی نوعی رمالی است؟

خیر. استاد کف شناس به شما نمی گوید که مثلا همسرتان دارد به شما خیانت می کند یا فلان شخص وسیله شما را دزدیده است. کف بین واقعی، فقط در مورد شخصیت شما اظهار نظر می کند و مستقیما در مورد زندگی شما حرف می زند.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 1 میانگین: 5]