آموزش آسترولوژی – قسمت بیست و ششم: اجرام کواکب (حدود نظرات)

قطعا مباحث مربوط به کواکب مهم ترین بخش از علم آسترولوژی است. به همین دلیل ما سعی می کنیم تمام مباحث این بخش را توضیح دهیم و اکنون به بحث اجرام کواکب (حدود نظرات) رسیده ایم. در ادامه با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

معرفی اجرام کواکب (حدود نظرات)

اصطلاح اجرام کواکب یا جرم یک کوکب، شعاع نور (هاله مغناطیسی) آن کوکب است که در دایرة البروج به مقدار معینی از جلو و عقب آن کوکب از او ساطع می شود و زمانی کواکب از یکدیگر تاثیر می پذیرند که در محدوده اجرام یکدیگر قرار گیرند.

به عبارتی دیگر، جرم یک کوکب محدوده تاثیرگذاری و شروع و پایان نظرات را برای آن کوکب مشخص می کند. اجرام کواکب هفت گانه در جدول زیر معرفی شده اند.

جدول اجرام کواکب (حدود نظرات)

نکته: اغلب منجمان نصف مجموع جرم دو کوکب متصل را به عنوان حد اتصالات آن دو کوکب در نظر می گیرند و برخی نیز این حد را 5 درجه در نظر می گیرند که حد مردار است و برخی گفته اند که 6 درجه است زيرا اول حد است از حدود کواکب، برخی دیگر گفته اند 12 درجه است که همان جرم قمر است و عده ای نیز مقدار 15 درجه که همان جرم شمس است را درنظر گرفته اند.

نکته مهم: بين دو كوكب عطارد و زهره با شمس جز حالت احتراق، و بين خود عطارد و زهره جز نظرات مقارنه و تسديس، نظر دیگری رخ نمی دهد. زیرا این دو كوكب همواره در نزديكي آفتاب اند و زیاد از آن دور نمی شوند. یعنی زهره بیشتر از 47 درجه و عطارد بیشتر از 27 درجه در هر دو جانب از شمس فاصله نمی گیرند.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که ما دو نوع نظر داریم نظر از راست و نظر از چپ، مثلا هرگاه کوکبی که سریعتر از شمس حرکت می کند از قبیل (قمر ، عطارد یا زهره) به شمس از جانب چپ آن نظر تربيع داشته باشند آن نظر را تربيع چپ گویند و اگر از جانب راست شمس به آن نظر کنند آن را تربيع راست گویند.

تفاوت این دو در آن است که همواره نظر از راست از لحاظ میزان تاثیرگذاری قوی تر است. یعنی زمانی که مثلا زهره دارای نظر تسدیس راست با شمس باشد قدرت این نظر نسبت به زمانی که زهره با شمس دارای نظر تسدیس چپ باشد بیشتر است.

نظرات دوستانه و عداوت

نظر تثليث تمام دوستی، نظر تسديس نيمه دوستی، نظر مقابله تمام دشمنی و نظر تربیع نیمه دشمنی است و نظر مقارنه نیز بستگی به سعد و نحس بودن دو کوکب مقارن دارد، يعني مقارنه بين دو کوکب سعد، تمام سعد است و مقارنه بين دو کوکب سعد و نحس، نحس است و مقارنه بين دو کوکب نحس نیز تمام نحس خواهد بود.

در کتاب روضة المنجمين رازی آمده است: تثليث را از آن جهت تمام دوستي گويند که نظر برج های موافق با یکدیگر است مثل آتشی به آتشی، آبی به آبي و غيره. تسديس را از آن جهت نيمه دوستي گويند که نظر برجهای نيمه موافق به يكديگر است مثل آتشی به هوایی و آبی به خاكي و غيره و همينطور برای سایر نظرات.

اتصال و انصراف و اوج نظر

زمانی که دوكوكب با يكديگر متوجه یکی از نظرات گردند، می گویند متصل اند و زمانی که فاصله دو كوكب دقيقا برابر مقدار تعیین شده برای هر نظر، مثلا برای نظر تسديس دقيقا 60 درجه باشد، می گویند در اوج نظر اند و هنگامی که اتصال تمام شود و بگذرند، می گویند منصرف اند.

پس سه مرحله مهم برای نظرات به ترتیب وقوع عبارتند از:

  • اتصال
  • اوج
  • انصراف

مثال: فرضا در لحظه اي معين كوكب قمر در 12 درجه برج حمل و مشتري نيز در 25 درجه برج اسد واقع است چون قمر در حال نزدیک شدن و اتصال به مشتري با نظر تثليث است، مي خواهيم مرحله اتصال و اوج و انصراف این نظر را برای شما تشریح کنیم:

ابتدا باید میانگین جرم دو کوکب را که حد نظرات آنهاست تعیین کنیم و چون جرم قمر 12 درجه و جرم مشتري 9 درجه است بنابراین حد نظرات آنها نیز 10.5  درجه خواهد بود.

حال باید ببینیم که فاصله بین دو کوکب در لحظه فعلي چقدر است يعني از 12 درجه حمل تا 25 درجه اسد که مي شود 133 درجه پس قمر هنوز به تثليث مشتري نرسیده است چراکه زماني قمر په تثلیث مشتري وارد مي شود که حداقل فاصله اش با آن 130.5 = 10.5 + 120 درجه باشد و برای رسیدن به این حالت قمر باید 2.5 درجه دیگر به مشتري نزديكتر شود.

خواندن
کتاب روانشناسی و کیمیاگری

پس هرگاه قمر به فاصله 130.5 درجه اي مشتري رسيد مي گوييم قمر به مشتري متصل گردید و از این فاصله تا زماني که قمر به فاصله دقيقا 120 درجه اي مشتري برسد را مرحله اتصال گویند و خود فاصله 120 درجه را نقطه اوج اتصال تثلیث گویند.

پس از گذشتن از نقطه اوج مرحله انفصال شروع می شود لذا از نقطه اوج تا زماني که قمر به فاصله 109.5 = 120 – 10.5 درجه اي مشتري برسد را مرحله انفصال (انصراف) نظر تثلیث گویند.

بنابراين براي ساير نظرات نیز ابتدا با توجه به اجرام کواکب حد نظرات آنها را تعیین و سپس با توجه به فاصله كوكب تندرو از کندرو حالات نظرات مختلف بین آنها را بررسي مي كنيم.

ترتيب قوت اتصالات

کواکب در حالت مقارنه به یکدیگر نظر کامل و در حالت تسديس ¼  (یک چهارم ) نظر و در حالت تثليث ½ (یک دوم) نظر و در حالت تربيع ¾ (سه چهارم) نظر و در حالت مقابله نیز نظر کامل دارند و بالطبع هر چقدر میزان نظر بيشتر باشد میزان امتزاج نور آنها با یکدیگر بیشتر شده و قدرت و تاثیر گذاری آن اتصال نیز بیشتر می شود.

بنابر این ترتیب قوت اتصالات مختلف چنین است:

  1. مقارنه
  2. مقابله
  3. تربيع
  4. تثليث
  5. تسديس

يعني نظر مقارنه از همه نظرات قویتر و تاثیرگذارتر است و نظر تسدیس نسبت به بقیه نظرات، از قدرت و میزان تاثیرگذاری کمتری برخوردار است. نظر مقارنه به دلیل نزدیکی دو کوکب و امتزاج بيشتر نور آنها از نظر مقابله قویتر است.

نکته: در اتصالات کواکب، نظر از راست نسبت به نظر از چپ دارای قدرت و تاثیر گذاری بیشتری است.

نکته: در اتصالات بين دو کوکب، سبک رو (کوکبی که تند تر حرکت می کند) را دافع تدبير و گران رو (کوکبی که کند تر حرکت می کند) را قابل تدبير گويند.

زیرا در اتصالات همواره کوکب تندرو به کوکب کندرو متصل و یا از او منفصل مي شود يعني کوکب قمر که از هم کواکب، سريعتر است همواره به دیگر کواكب متصل می شود و هیچ کوکبی به او متصل نمی گردد و یا كوكب زحل که کندترین کوکب سیار در منطقه البروج است به هیج كوكبي متصل نمي شود و همواره کواکب دیگر به او متصل می گردند.

همچنین شمس می تواند به مشتری و زحل که کندتر از او هستند متصل گردد و کواکب زهره و عطارد و قمر که از او سريع ترند به او متصل می شوند و باقی بر این قیاس.

لذا زمانی که می گوييم مثلا تربيع راست بين قمر و شمس واقع است زمانی است که قمر از سمت راست شمس به او متصل گردیده است یعنی بر عدد توالى بروج به فاصله 3 برج قبل از برجی که شمس در آن واقع است قرار دارد و در حالت تربيع چپ نیز عکس این حالت است يعني به فاصله سه برج بعد از شمس قرار دارد و غیره.

برای مطالعه سایر قسمت های این آموزش، به صفحه آموزش آسترولوژی در وبسایت سینرژی مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی چیست؟

آسترولوژی علمی است که به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند.

تعریف کوکب در آسترولوژی

در آسترولوژی به سیارات عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل و ستاره خورشید و قمر ماه کوکب گفته می شود. علاوه بر این با کشف سیارات اورانوس، نپتون و پلوتو، گاهی اوقات این سه سیاره هم در دسته کواکب در آسترولوژی مدرن قرار می گیرند.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 1 میانگین: 5]