آموزش آسترولوژی – قسمت بیست و پنجم: نظرات میان کواکب

در ادامه آشنایی با ویژگی های کواکب، به بخش نظرات میان کواکب رسیدیم. در این قسمت می خواهیم شما را با نظرات (اتصالات) میان کواکب آشنا کنیم. این نظرات در تحلیل چارت نجومی بسیار کاربردی بوده و اطلاعات مفیدی در مورد طالع شخص به شما می دهد. برای آشنایی با این اتصالات در ادامه با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

معرفی مفهوم ناظر (متصل)

همانطور که قبلا گفته شد کواکب هفتگانه با سرعتهای مختلف، در جهت توالی بروج و در طول دایرة البروج در حال حرکتند و همین امر موجب پیدایش حالات مختلفی در نحوه قرارگیری و موقعیت آنها در دایرة البروج نسبت به یکدیگر می شود به همین دلیل گاها دو کوکب در معرض دید یکدیگر قرار می گیرند و گاهی نیز هیچ دیدی به یکدیگر ندارند.

زمانی که دو کوکب به یکدیگر ناظر (متصل) باشند نورشان نیز با یکدیگر آميخته مي شود و زمانی که نور دو کوکب با هم آميخته شود طبع آنها نیز با یکدیگر ممتزج و مخلوط می گردد و حتی در مورد عطارد می تواند طبع آن را به کلی عوض کند زیرا همانطوریکه قبلا ذکر شد عطارد به هر کوکبی که متصل گردد از سعادت و نحوست طبع آن كوكب را می گیرد.

همچنین فرضا اگر كوكب مشتری به دیگر كواكب متصل گردد بر میزان سعادت آن کواکب اضافه می کند و از میان نحوست آنها می کاهد و زحل نیز در اتصالات خود عکس این حالت را انجام می دهد. البته میزان این تاثیرات و مثبت و منفی بودن آنها به نوع نظر نیز بستگی دارد.

در آسترولوژی اسلامی نظراتی مانند تسدیس و تثلیث را نظرات دوستانه (سودمند) و نظراتی مانند تربيع و مقابله را نظرات دشمنی (مضر) مي دانند البته ماهیت یک نظر به طبع كواكب يعني سعد و نحس بودن آنها نیز بستگی دارد یعنی نظرات دوستانه از سوی کواکب سعد دارای اثرات مثبت بیشتری نسبت به کواکب نحس بوده و نظرات دشمنی از سوی كواكب نحس دارای اثرات منفی بیشتری نسبت به کواکب سعد مي باشد.

در آسترولوژی هندی ماهیت یک نظر بیشتر از روی رابطه دوستی و دشمنی بین دو کوکب متصل تعبين مي شود يعنی هر گاه نظر دوستی (تثلیث با تسدیس) بین دو کوکبی برقرار گردد که آن دو کوکب با هم دوست می باشند مثل شمس و مشتری این نظر دارای نهایت فایده و سعد است و اگر دو کوکب با یکدیگر میانجی (خنثی) باشند این نظر سودمند و اگر دو کوکب با یکدیگر دشمن باشند مثل شمس و زحل این نظر خنثی و میانه خواهد بود.

همچنین وقوع نظرات دشمنی (مقابله یا تربيع) بین دو کوکب دوست خنثی و میانه است و بین دو کوکب خنثی نحس و مضر است و وقوع این حالت بین دو کوکب دشمن دارای نهایت نحسی و ضرر است و این نیز یکی از تفاوتهای سبک آسترولوژی هندی با نجوم اسلامی است لذا شناخت نظرات میان کواکب و میزان تاثیر هر کدام در آسترولوژی بسیار حائز اهمیت است و ما نیز در این مبحث به بررسی مهمترین این قوانین در سبک اسلامی می پردازیم.

نظرات میان کواکب

نظر مقارنه: هرگاه دو کوکب دردایرة البروج در یک برج و یک درجه و یک دقیقه قرار گیرند در اصطلاح نجومی می گویند بین دو گوکب نظر مقارنه وجود دارد.

نکته 1: مقارنه هر يك از خمسه متحیره با راس یا ذنب را مجاسده می گویند.

نکته 2: مقارنه بين شمس و قمر را اجتماع می گویند.

نکته 3: مقارنه بين شمس با هر يك از كواكب خمسه متحیره را احتراق مي گويند

نکته 4: دو كوكب راس و ذنبه با ديگر كواكب فقط دارای نظر مقارنه اند و نظر دیگری ندارند صاحب قران به کسی می گویند که در لحظه تولدش ببین مشتری و زهره نظر مقارنه باشد

خواندن
کتاب چشم سوم (آجنا)

نکته مهم: احتراق و اجتماع نحس می باشد.

نظر تسديس: هرگاه بين دو كوكب به اندازه یک ششم (سدس) دایرة البروج یعنی 60 درجه فاصله باشد در اصطلاح نجومی می گویند بین دوکوکب نظر تسدیس وجود دارد. پس نظر تسديس يعني کوکبی در برجی باشد و کوکبی دیگر در برج سوم آن (با شروع شمارش از خود محل کو کب) و در همان درجه باشد.

نظر تربيع: هرگاه بین دو کوکب به اندازه یک چهارم (ريع) دایرة بروج يعني 90 درجه فاصله باشد در اصطلاح نجومی می گویند بین دو کوکب نظر تربيع وجود دارد. پس نظر تربيع يعني کوکبی در برجی باشد و کوکبی دیگر در برج چهارم آن.

نظر تثليث: هرگاه بین دو کوکب به اندازه یک سوم (ثلث) دایرة بروج يعنى 120 درجه فاصله باشد در اصطلاح نجومی می گویند بین دو کوکب نظر تثليث وجود دارد. پس نظر تثلیث یعنی کوکبی در برجی باشد و کوکبی دیگر در برج پنجم آن و در همان درجه باشد.

نظر مقابله: هرگاه دو کوکب در مقابل هم قرار گیرند یعنی فاصله بین دو کوکب 180 درجه باشد در اصطلاح نجومی می گویند بین دو گوکب نظر مقابله وجود دارد. پس نظر مقابله يعني کوکبی در برجی باشد و کوکبی دیگر در برج هفتم آن و در همان درجه باشد.

نکته: مقابله بين شمس و قمر را استقبال می گویند.

مثالی از نظرات میان کواکب (اتصالات میان کواکب)

جهت درک شهودی و بهتر مطالب فوق دو نمونه از اتصالات بين كواكب آورده شده است. در تصویر شماره 1 سیاره مشتری تقریبا در 10 درجه برج جوزا و قمر نیز در 10 درجه برج میزان واقع است و چون فاصله دو کوکب در این حالت 120 درجه است بنابراین با یکدیگر نظر تثلیث دارند.

مثالی از اتصالات میان کواکب

در تصویر شماره 2 شمس تقریبا در 5 درجه میزان و مشتری نیز در 5 درجه جدی واقع است و چون در این حالت فاصله دوکوکب 90 درجه است بنابراین در نظر تربیع با یکدیگر قرار می گیرند. برای سایر نظرات نیز این چنین است یعنی در حالت مقارنه دو کوکب دقيقا در یک برج و یک درجه قرار می گیرند و از لحاظ تصویری بر روی هم منطبق می شوند و یا در حالت مقابله دو کوکب از همدیگر 180 درجه فاصله دارند و از لحاظ تصویری در دایرة البروج دقیقا مقابل یکدیگر قرار می گیرند و…

برای مطالعه سایر قسمت های این آموزش، به صفحه آموزش آسترولوژی در وبسایت سینرژی مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی چیست؟

آسترولوژی علمی است که به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند.

تعریف کوکب در آسترولوژی

در آسترولوژی به سیارات عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل و ستاره خورشید و قمر ماه کوکب گفته می شود. علاوه بر این با کشف سیارات اورانوس، نپتون و پلوتو، گاهی اوقات این سه سیاره هم در دسته کواکب در آسترولوژی مدرن قرار می گیرند.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 3 میانگین: 3.7]