آموزش آسترولوژی – قسمت بیست و چهارم: معرفی احوال و طبع کواکب

در قسمت بیست و چهارم آموزش آسترولوژی می خواهیم در مورد احوال و طبع کواکب صحبت کنیم و کواکب را در گروه های مخصوص به طبع شان دسته بندی نماییم. اگر دوست دارید بدانید هر کوکب چه طبع هایی دارد، در ادامه با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

در مطالب پیشین در مورد احوال و طبع بروج صحبت کردیم و دیدیم که هر برج در صورت فلکی می تواند چندین طبع مختلف داشته باشد و در گروه های متفاوتی قرار بگیرد. اکنون در این پست می خواهیم همین موضوع را برای کواکب و سیارات نیز بررسی نماییم. همان طور که برای بروج دوازده گانه می توان طبع تعریف کرد، احوال و طبع کواکب هم وجود دارند و دانستن آن ها برای تحلیل زایچه طالع بسیار مهم است.

کواکب هفتگانه آسترولوژی عبارتند از: قمر – عطارد – زهره – شمس – مریخ – مشتری – زحل

علاوه برهفت کوکب فوق راس و ذنب قمر نیز در آسترولوژی حائز اهمیتند به طوری که به آنها لقب کواکب سایه ای داده و برای آنها نیز طبع و مزاج و اثرات زیادی قائل شده اند.

كواكب مذکر و مونث

كواكب زحل و مشتری و مریخ و شمس مذكراند. قمر و زهره مؤنث اند و عطارد نیز ممتزج است یعنی به هر کوکبی که متصل باشد طبع آن کوکب را می گیرد. برخی از منجمین عقیده داشتند که مریخ در روز، روزی و مذکر است و در شب، شبی و مونث می باشد.

طبع کواکب

زحل و مریخ و شمس خشک اند که از این میان زحل سرد و خشک و مریخ و شمس گرم و خشک اند. مشتری و زهره و قمر تر اند که از این میان مشتری و زهره گرم و تر و قمر سرد و تر است و عطارد نیز طبع آن کوکبی را می گیرد که به آن متصل است.

کواکب روزی و شبی

كواكب زحل و مشتری و شمس و عطارد روزی اند و مریخ و زهره و قمر کواکب شبي اند.

شرف و هبوط کواکب

شرف کواکب: هر کوکبی در منطقه بروج دارای جایگاهیست که در آن جایگاه (درجه معینی از یک برج) در عز و شرف و بیشترین قدرت عمل مربوط به خودش است که این جایگاه را نقطه شرف کوکب مورد نظر گویند.

نکته: در رساله قوت و ضعف کواکب از قاسم بن محمد بن عبدالله حسيني آمده است درجه شرف هر کوکب به غير از عطارد در واقع همان درجه ایست که در زمان ظهور حضرت آدم (ع) آن كوكب آنجا بوده است و چون برای عطارد درجه ای برای شرف معين نشده بود با تجربه و استدلال 15 درجه سنبله را برای آن تعيين کردند.

هبوط کواکب: نقطه مقابل شرف یک کوکب در دایرة البروج را نقطه هبوط آن کوکب گویند که کوکب مورد نظر در آن جایگاه دارای کمترین میزان عز و قدرت است. پس درجه هبوط در واقع، همان درجه شرف است ولی در ششمین برج بعد از نقطه شرف قرار دارد.

اساتید علوم غریبه توجه زیادی به زمان شرف هبوط کواکب داشتند و برای این زمانها اثرات مافوق طبیعی بالایی قائل بودند به همین دلیل آنها ادعیه و طلسمات مثبت را در زمان شرف و طلسمات منفی را در زمان هبوط کواکب می نوشتند.

درجات شرف و هبوط کواکب در جدول زیر شرح شده است:

شرف و هبوط کواکب

نکته: شرف راس در 3 درجه جوزا و شرف ذنب در 3 درجه قوس است.

نکته: هندیان شرف شمس را در 10 درجه حمل و شرف مشتری را در 5 درجه سرطان و شرف زحل را در 20 درجه میزان می دانند و در باقی شرفات با پارسیان و یونانیان هم عقیده اند. در ضمن برای راس و ذنب نیز شرفی قائل نیستند.

خانه و وبال کواکب

بانیان علم آسترولوژی 12 برج دایرة البروج را در میان کواکب هفتگانه تقسیم کردند به طوریکه به شمس و قمر هر کدام یک برج داده و باقی کواکب هر کدام صاحب دو برج شدند که به این بروج خانه کوکب مورد نظر می گویند و هر کوکبی که در خانه خودش قرار بگیرد دارای اثرات مفید زیادی می گردد و برج مقابل خانه یک کوکب در دایرة البروج را وبال آن کوکب گویند و هر کوکبی در وبال خود ضعیف و دارای اثرات منفی است.

خانه و وبال هر کوکب در جدول زیر قید شده است:

خانه و وبال کواکب - احوال و طبع کواکب

نکته: همانطور که ملاحظه می کنید خمسه متحيره هر کدام دارای دو خانه اند ولی از این دو خانه کدام یک نسبت به دیگری دارای ارجحيت است و کوکب در این خانه قوی تر است؟ پاسخ این است که سنبله برای عطارد، ثور برای زهره، حمل برای مریخ، قوس برای مشتری و دلو برای زحل بهترین خانه است.

تصميم (صمیمي شدن): هرگاه فاصله کوکبی از شمس (قبل یا بعد از آن) کمتر از 16 دقیقه باشد آن کوکب را صمیمی گویند و هر کوکبی که در حالت تصمیم باشد دارای قدرت زیادی می گردد. در سبک هندی حالتی به نام تصمیم اعتباری ندارد.

احتراق: زمانی که فاصله کوکبی از شمس (قبل یا بعد از رسیدن به آن) بين 16 دقیقه تا 6 درجه باشد در حالت احتراق است. احتراق حالتی است که کوکب در این حالت دارای ضعف بسیار زیادی می گردد و حتی معتقدند که یک کوکب در حالت احتراق تمامی اثرات مثبت خود را از دست می دهد.

خواندن
آیا تمام شکل های مرگ گونه ای از خودکشی هستند؟

تحت الشعاع: حدی است که هرگاه فاصله کوکب تا شمس آن حد باشد گویند در حالت تحت الشعاع است و برای کواکب علوی و سفلی متفاوت است. یعنی برای کواکب سفلی و قمر بين 12 – 6 درجه است و برای زحل و مشتری 15- 6 درجه و برای مریخ 18 – 6 درجه است.

سعادت و نحوست کواکب

دو کوکب مشتری و زهره را سعدین گویند که از این میان مشتری را سعد اکبر و زهره را سعد اصغر گویند. دو كوكب زحل و مریخ را تحسین گویند که زحل را نحس اکبر و مریخ را نحس اصغر گویند. عطارد را ممتزج گویند چون به هر کوکبی که متصل باشد طبع آن کوکب را می گیرد و عطارد در حالت عادی به سعادت گرایش بیشتری دارد.

قمر ذاتا سعد است. ولی به دلیل تری زود تاثیر می پذیرد و نحس می گردد. شمس زمانی که با دیگر کواکب دارای نظرات تسدیس و تثلیث باشد سعد است و اگر دارای نظرات مقارنه و مقابله و تربیع باشد نحس است.

نکته: در آسترولوژی اسلامی دو نقطه راس و ذنب قمر که اصطلاحا جوزهرین نامیده می شوند نیز حائز اهمیتند و منجمین معتقدند که راس طبیعت زیاد کننده و ذنب طبیعت کاهنده دارد یعنی هر کوکبی که در گره راس قمر واقع گردد چه سعد باشد و چه نحس بر سعادت یا نحوستش افزوده می شود و اگر در گره ذنب واقع گردد از سعادت یا نحوستش کاسته می شود و قرار گرفتن قمر در جوزهرین به مانند فردی است که در غل و زنجیر باشد و چندان شایسته نیست.

نکته: در آسترولوژی هندی کواکب شمس و راس و ذنب را ذاتا نحس می دانند. در مورد قمر نیز معتقدند که از اول تا دهم هر ماه قمری، قمر نه سعد است و نه نحس و از دهم تا بیستم هر ماه قمری چون نورش در حال زیاد شدن است، قمر را سعد و از بیستم تا آخر هر ماه قمری چون نورش در حال کاهیدن و نقصان است، قمر را نحس می دانند.

منسوبات کواکب از طبقات مردم

  • زحل: کوکب اهل قلاع و احشامیان (گله داران و دامداران) و ارباب زارعت (کشاورزان و باغبانان) و عمارت (بنایان و معماران) و پیران سالخورده و سیاه پوستان است.
  • مشتری: کوکب وزرا و اشراف و سادات و قضات و صاحب منصبان است.
  • مریخ: کوکب سپاهیان و لشکریان و ترکان و دزدان و عیاران است.
  • شمس: کوکب ملوک و سلاطین و حکام و اعیان ملک (دولتیان) است.
  • زهره: کوکب زنان و مردان و مطربان و معاشران است.
  • عطارد: کوکب دبیران و ارباب قلم و حکما و منجمان و هنرمندان و نقاشان و زرگران و بازرگانان است.
  • قمر: کوکب مسافران و رسولان و پیکان و جاسوسان و طبقه عوام الناس است.

در جدول زیر احوال و طبع کواکب به صورت خلاصه معرفی شده اند. با این جدول می توانید در هنگام تحلیل چارت نجومی، در مورد احوال و طبع کواکب نیز به راحتی توضیح دهید.

معرفی احوال و طبع کواکب

دوستی و دشمنی میان کواکب

در مورد دوستی و دشمنی میان کواکب اقوال مختلفی وجود دارد ولی در آسترولوژی هندی توجه ویژه ای به آن دارند و این موضوع نزد هندیان از اهمیت بسیار بالایی برخورد است. چرا که آنها عقیده دارند اگر نظر دوستی (تثلیث یا تسدیس) میان دو کوکب دوست برقرار شود آن دوستی قوی تر می گردد و اگر میان دو کوکب میانجی باشد آنها با یکدیگر دوست می گردند و اگر میان دو کوکب دشمن باشد آنها با یکدیگر میانجی می شوند.

همینطور در مورد نظر دشمنی (مقابله و تربیع) عقیده دارند که این نظرات اگر میان دو کوکب دشمن باشد آن دشمن قوی تر می گردد و اگر میان دو کوکب میانجی باشد آنها با یکدیگر دشمن و اگر میان دو کوکب دوست باشد آنها با یکدیگر میانجی می شوند.

در جدول زیر دوستی و دشمنی کواکب طبق عقیده هندیان معرفی شده است.

دوستی و دشمنی کواکب طبق عقیده هندیان

برای مطالعه سایر قسمت های این آموزش، به صفحه آموزش آسترولوژی در وبسایت سینرژی مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی چیست؟

آسترولوژی علمی است که به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند.

تعریف کوکب در آسترولوژی

در آسترولوژی به سیارات عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل و ستاره خورشید و قمر ماه کوکب گفته می شود. علاوه بر این با کشف سیارات اورانوس، نپتون و پلوتو، گاهی اوقات این سه سیاره هم در دسته کواکب در آسترولوژی مدرن قرار می گیرند.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 8 میانگین: 4]