آموزش آسترولوژی – قسمت سی و پنجم: اختیارات برای انجام کارها

در ادامه مبحث اختیارات در آسترولوژی، به بحث اختیارات برای انجام کارها می رسیم که اصلی ترین کاربرد اختیارات در آسترولوژی است. به کمک این بخش شما می توانید کار خود را در زمانی که بهترین و بیشترین نتیجه را دارد، انجام دهید. با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

اگر هدف ما این است که کاری به سهولت و بدون مشقت به انجام برسد، باید به زمان انجام آن کار نیز توجه کنیم. چرا که کواکب در زمان های مختلف انرژی و تاثیرات مختلفی بر ما و زندگی ما دارند و برای انجام بهتر هر کاری، جایگیری های متفاوتی خواهند داشت. پس با در نظر گرفتن این موضوع و یافتن زمان مناسب، می توان کار ممکن را با کم ترین سختی و بهترین نتیجه به انجام رساند.

برای پی بردن به این زمان ما از مبحث اختیارات برای انجام کارها کمک می گیریم. این مبحث با استفاده از بررسی موقعیت کواکب در مورد کارهای مختلف، زمان مناسب را به ما اعلام می کند. در ادامه طبق پیش نیازهای بحث اختیارات در قسمت سی و چهارم آموزش آسترولوژی، اصطلاحات مورد نظر را ارائه می دهیم و سپس به سراغ تعیین اختیارات برای کارهای مختلف می رویم.

اختیارات برای افتتاح و شروع کارهای مهم

مشروطات

 1. باید که طالع و جای ماه برج مستقيم الطلوع باشد.
 2. باید قمر صاعد شمالی باشد
 3. باید صاحب طالع به طالع ناظر باشد
 4. کوکب سعدی در طالع یا در خانه حاجت باشد.
 5. خداوند حاجت در وتد و مسعود باشد.

محذورات

 1. نباید که نحسی در طالع یا یکی از اوتاد باشد
 2. نباید که صاحب طالع راجع یا منحوس و یا محترق باشد.
 3. اگر صاحب حاجت ستاره ای نحس باشد نباید در وتد قرار گیرد.
 4. حذر باید کرد از اینکه ذنب در طالع باشد یا در خانه حاجت و یا در مجاسده نیرین باشد.

اختیارات جهت احداث ساختمان (خانه)

مشروطات

 1. باید که ماه زاید باشد در نور یا حساب یا هر دو
 2. باید که ماه صاعد شمالی باشد
 3. باید که ماه در برجهای ارضی (خاکی) و ثابت باشد
 4. باید که ماه در شب فوق الارض و در روز تحت الارض باشد
 5. باید که از هبوط به سوی شرف خود باشد
 6. باید که متصل باشد به سعود از تسدیس یا تثلیث یا مقارنه
 7. باید که خداوند خانه ماه به ماه از تربيع ناظر باشد چرا که این امر دلیل بقای ساختمان است.
 8. باید که او تاد به ویژه خانه چهارم از نحوس خالی باشد.

محذورات

 1. نباید که ماه هابط جنوبی باشد النور و الحساب باشد
 2. حذر باید کرد از اینکه قمر با زحل یا ذنب باشد
 3. پرهیز باید کرد از اینکه ماه ناقص النور و الحساب باشد

اختیارات جهت خرید و فروش

در کتاب لوایح القمر آمده است که قمر بعد از اجتماع تا رسیدن به تربيع اول دليل است بر حصول مقصود بایع (فروشنده) و از مقابله با تربيع دوم، دلالت بر نیکویی حال مشتری دارد و گفته اند قمر دليل بيع (فروش) است و کوکبی که قمر از او منصرف گردیده دلیل فروشنده و کوکبی نیز که قمر به او متصل می گردد دليل مشتری است.

اگر در آن لحظه قمر دارای اتصال و انصرافی نباشد به طالع و صاحبش نگرند که هر دو دلیل اند بر فروشنده و غارب و صاحبش دلیل اند بر خریدار و وسط السماء و وتد الارض نیز دلیل اند بر فروش از هر جنسی که باشد.

اختیارات در خریدن چیزها

مشروطات

 1. باید که ماه در برجی مستقیم الطلوع باشد تا به خریدار فایده تمام رسد
 2. باید که قمر زايد التور و زايد العدد باشد
 3. باید که ماه به سعود متصل باشد
 4. باید که خانه دوم و صاحبش نیکوحال باشند
 5. باید کوکب ساعت، مسعود باشد
 6. بهتر است ملاحظه کالای خریدنی بکند مثلا” اگر ستور باشد قمر در بروج بهیمی باشد و اگر زمین و ضیاع و عقار باشد قمر در بروج ارضی باشد و غیره.

محذورات

 1. شایسته نیست که قمر در بروج معوج الطلوع باشد چون ممکن است به خریدار زیان رسد
 2. شایسته نیست که قمر به مجاسده ذنب باشد که عاقبت کار به وخامت انجامد
 3. نباید قمر متصل به مریخ باشد چرا که مریخ در بیع و شری دلیل خصومت است و عاقبت کار به نزاع می کشد به خصوص وقتی که این اتصال به عداوت باشد.

اختیارات در فروختن چیزها

مشروطات

 1. باید که قمر از سعدی منصرف باشد (و اگر چنانچه همزمان به سعدی دیگر متصل باشد بهتر است)
 2. باید که قمر در شرف یا مثلثه خود باشد
 3. باید که برج قمر و طالع معوج الطلوع باشد تا به فروشنده نفع رسد.
 4. باید که ماه ناقص النور و ناقص العدد باشد تا جانب فروشنده ارجح باشد
 5. باید که خانه دوم و صاحبش مسعود و قوی حال باشد
 6. باید که عطارد سریع السیر و مسعود باشد
 7. باید که قمر و عطارد به یکدیگر ناظر باشند (البته با نظر سعد)

محذورات

 1. نباید که موضع قمر و طالع برجی مستقیم الطلوع باشد چرا که ممکن است به فروشنده زیان رسد
 2. نباید که عطارد تحت الشعاع یا بطیء السير باشد
 3. حذر کند از آنکه قمر از سعدی باز گردد و به نحسی بپیوندد.

اختیارات برای شراکت کردن (شرکت زدن)

مشروطات

1- باید که او تاد اربعه نیکو باشند به جهت آنکه طالع دلیل آن کسی است که شراکت را شروع می کند یا کسی که از لحاظ سنی بزرگتر است و یا کسی است که مال بیشتری دارد و خانه دهم دلیل است بر آنچه که میان ایشان خواهد بود و اندازه سود ، خانه چهارم نیز دلیل عاقبت کار است پس این چهار خانه باید مسعود و صاحبان آنها نیز قوی حال باشند.

2 – باید که طالع و جای ماه برج زوجسدين باشد چرا که آن دلالت کند بر امانت و اعتماد و ثبات و شرکت و برخی از حکما اسد و جدی را روا داشته اند و در جامع شاهی آمده است که در وقت شرکت کردن اگر قمر در حمل باشد زود جدایی بیفتد خصوصا” که به نحسی ناظر باشد و در ثور عاقبت کار بد باشد و فایده ای حاصل نشود و در جوزا دلیل دوستی و امانت و در سرطان دلیل دزدی وغدر و خیانت و در اسد نیکویی و منفعت و در سنبله دلیل منفعت اما با خصومت و در جدی هردو از یکدیگر شاد شوند و اگر به سعدی ناظر باشد بهتر است و در دلو زیان رسد و در حوت هر دو راستی ورزند و نظر مسعود در دلایل خیر بیفزاید و از دلایل شرنقصان کند و نظر منحوس در دلايل شر بیفزاید و از دلایل خیر نقصان کند.

3 – بهترین نظرها در این باب آن است که سعود با قمر باشند یا در طالع باشند و یا اینکه از یک مثلثه به طالع یا ماه ناظر باشند که دلیل منفعت باشد.

خواندن
آموزش کف بینی: معرفی خط های کف دست

4 – اگر خداوند خانه ماه ناظر باشد به ماه به نظر مودت ، دلیل کند که ایشان به وقت مفارقت از هم راضی باشند و نظر صاحب طالع به طالع نیز همین حکم را دارد.

5 – بهتر آن است که صاحب طالع در طالع باشد و عند الضرورت ناظر به طالع

6 – باید که طالع و خانه دوم و هفتم مسعود باشند خاصه به مشتری

7- باید قمر زاید النور و عدد باشد تا هر دو را فایده رسد

محذورات

1- حذر کند از اینکه خداوند خانه ماه به ماه از مقابله و تربيع نگرد یا از او ساقط باشد که بد است.

2- پرهیز کند از آنکه قمر و صاحب طالع با زحل باشد که آن دلیل دروغ و خیانت است.

3- روا نباشد که خداوند طالع به مریخ پیوندد خصوصا” از نظر عداوت که دلیل افتراق و کذب است.

اختیارات در سرمایه گذاری کردن برای تجارت (بستن قرار داد تجاری)

 1. باید که قمر و عطارد هر دو مسعود باشند
 2. باید قمر متصل به عطارد باشد (با نظر سعد)
 3. باید که بیت المال (خانه دوم) و بیت الرجاء (خانه یازدهم) و خداوند هر دو نیکو حال باشند
 4. باید قمر در جوزا یا سنبله یا ثور و یا سرطان باشد
 5. باید قمر در خانه امید (یازدهم) باشد و ساقط از مریخ تا مراد او تمام يابد.

اختیارات برای ازدواج (عقد بستن)

در این مورد در کتاب کاشفی آمده است که در تزويج باید تامل و احتیاط کرد و تعاون و تغافل روا نیست چرا که هر خللی که در این اختیار افتد همه عمر خداوند اختيار را معذب دارد و اثر آن مدتی به اولاد و اعقاب او رسد. پس شرط آن است که در این باب اهتمام تمام مدعی دارد و بعد از محافظت شرایط کلی، آنچه از جزئیات است ملاحظه باید فرمود.

مشروطات

1- باید که طالع و سایر اوتاد سالم باشند از نحوس

2- باید که قمر و زهره مسعود و متصل به یکدیگر باشند

3- اگر ماه و مشتری و زهره هر سه در یک مثلثه باشند و آن مثلثه نیز آبی باشد بهتر است.

4- باید زهره که کوکب غرض است در خانه های سعود باشد یا در حدود ایشان و اگر زهره در برج مذکر باشد و مشتری در برج مونث مرد در آوردن تزویج بهتر از زن باشد و بالعکس.

5- بهتر است ماه در شرف زهره باشد یا در خانه های وی و یا در فرح وی تا آن مهم به خیر برآید.

6- باید که ماه مقارن مشتری باشد یا بر تثلیث و تسدیس وی که آن دلالت بر کثرت خیر کند.

7- باید که ماه در برجی ثابت باشد و بهترین برج ثور و اسد است به ویژه از 10 درجه ثور تا 20 درجه آن

در اختیارات طبری آمده است که اگر قمر در اسد باشد همه چیز را نیکو بود الا آنکه زن و شوهر بر مال یکدیگر مشفق نباشند و هر یک در آتلاف مال دیگری کوشد.

در جامع شاهی آمده است که در نکاح کردن بودن ماه در حمل تباه است و میانه ثور بهتر است و نیمه اول از جوزا نیکوست و نیمه أخر روا باشد، تمام سرطان بد است و اسد نیک است اما زن و شوهر در آتلاف مال هم کوشند و سنبله زن شوی دیده (غیر باکره) را پسندیده باشد اما زن بکر را بد بود و میزان نکاح را نیک است.

اما زفاف را نشاید و اول عقرب نیک است و آخر او تباه است چراکه دلالت بر مفارقت و عدم ثبات و صحت کند و قوس میانه باشد و گفته اند عقرب عروسی را نیک است و اول و میانه جدی بد است و آخرش روا باشد، دلو به واسطه تیز شهوتی نیکو نباشد و حوت نیک است اما زن سلیطه و فحش گوینده باشد.

8- باید که میان صاحب طالع و صاحب هفتم ممازجتی عظیم و محمود باشد و اگر سعدی در خانه هفتم باشد بهتر است و کار بر مراد رود.

9- باید که قمر زاید باشد در نور و عدد

10- باید مشتری به صاحب طالع و صاحب هفتم ناظر باشد که دلیل سعادت و عفت و صیانت است و اگر نظر زهره با این حال دست دهد غایت کار باشد.

محذورات

1- حذر کند از بودن قمر در طالع و عاشر (خانه دهم) که عاقبت آن کار په ندامت انجامد.

2- نشاید که نحسی در طالع باشد یا مجامده صاحب طالع که بدتر باشد و میانه ایشان دشمنی خیزد.

3- نشاید که آفتاب به نحوس متصل باشد خصوصا” به نظر عداوت که میان زوجین نزاع قایم باشد.

4- حذر کند از بودن قمر با ذنب که کار بر مراد نرود

5- نشاید که قمر در حدود نحوس باشد.

6- نشاید که ماه از او تاد به نحوس نگرد خصوصا” به نظر عداوت که آن دلیل فرقت و خصومت باشد و گفته اند که اگر اتصال قمر به نحوس از مقارنه باشد دلالت کند بر هلاکت یکی از زوجین خصوصا” اگر قمر در طالع يا عاشر باشد.

مبحث اختیارات برای کارها بسیار مفصل است و تقریبا می توان برای هرکاری به بحث اختیار آن مراجعه کرد، اما ما در اینجا مهم ترین کارهایی که هر فردی ممکن است در زندگی خود انجام دهد را ذکر کرده ایم و اختیارات سعد و نحس آن را برای شما بازگو نموده ایم.

برای مطالعه سایر قسمت های این آموزش، به صفحه آموزش آسترولوژی در وبسایت سینرژی با ناهید مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی (Astrology) چیست؟

آسترولوژی علمی است که به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند.

اختیارات در آسترولوژی به چه معناست؟

تعاریف مختلفی در مورد اختیارات در آسترولوژی توسط منجمین مختلف ارائه شده، اما در تعریف کلی می توان گفت مبحث اختیارات به تعیین زمان مناسب انجام هر عمل یا کاری با استفاده از بررسی وضعیت کواکب می پردازد.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 2 میانگین: 5]