آموزش آسترولوژی – قسمت بیست و یکم: منسوبات 12 خانه طالع

هر یک از خانه های زایچه به اشخاص و اعمال خاصی منسوب است که در این مطلب می خواهیم به معرفی این منسوبات 12 خانه طالع بپردازیم و با آن ها آشنا شویم.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

خانه اول (بيت الطالع)

دلیل است بر تن و جان و بقا و آغاز کارها و تدبیر در مصالح و آنچه مولود خواهد کرد و خواهد طلبید و کیفیت زندگانی و سعادت و شقاوت و از اعضای بدن دلیل است بر سر و روی مولود.

خانه دوم (بيت المال)

دلیل است بر مال و معاش و یاری کردن و کیفیت آن و دخل و خرج، سخاوت و بخل، معامله و خرید و فروش، سود و زیان، خوردن و آشامیدن و از اعضای بدن دلیل است بر گردن و حلقوم و اطراف گردن.

خانه سوم (بيت الافوت)

دلیل است بر برادران و خواهران و خویشان و اقربا و سفر نزدیک و نقل از جایی به جای دیگر و بحث علم و آموختن چیزها و کیفیت هر کدام از اینها و از اعضای بدن دلیل است بر بازوها و دستها.

خانه چهارم (بيت العاقبت)

دلیل است بر پدران و مادران و املاک و مقام بودن او و ضیاع و عقار، مساکن و شهرها، دفن کردن مال، دانستن احوال پدران و مادران در قدم مولود و عاقبت کارها و کیفیت هر کدام از اینها و از اعضای بدن دلیل است بر سینه و معده و پستان.

خانه پنجم (بيت الولد)

دلیل است بر فرزندان و هدیه و عیش و طرب و از اعضای بدن دلیل است بر پشت و حجامت گاه.

خانه ششم (بیت المرض)

دلیل است بر بیماریها و آفتها و عیبها و دانستن احوال علتها و صحت و سلامتی بیمار و مدت بیماری و شناختن احوال بندگان و خدمت کاران و ستوران و ضایع شدن چیزها و کیفیت هر یک از اینها و از اعضای بدن دلیل است بر شکم و ناف.

خانه هفتم (بيت النساء)

دلیل است بر همسران و شریکان و خصمان و دزدان و مخالفان و نکاح و خصومت ها و یافتن و نیافتن دزد و گم شده و از اعضای بدن دلیل است بر زیر ناف و سرین (کپل) و پشت گاه.

خانه هشتم (بيت الموت)

دلیل است بر خوف و خطر و مرگ و میراث و باطل شدن چیزها و رسیدن اندوه و ماتم و نکبت و نیز بیت المال ازواج و شریکان و کیفیت احوال هر کدام از اینها و از اعضای بدن دلیل است بر آلات شهوت و مقعد و رحم و شانه.

خانه نهم (بيت السفر)

دلیل است بر سفرها و دین و مذهب و اعتقاد و طاعات و تحصیل علوم و خواب ها و تعبیر خواب و رای و تدبیر و لطافت طبع و عقل و کیاست و دانستن احوال غایب و کیفیت هرکدام از اینها و از اعضای بدن دلیل است بر رانها.

خواندن
آیا گرفتن بدون اینکه چیزی بدهیم غیراخلاقی است؟

خانه دهم (بيت العمل)

دلیل است بر سلطنت و رفعت و جایگاه و شهرت و حکومت و احوال مادران در قدم فرزندان و شغل و عمل و عزل و کیفیت هر یک از اینها و از اعضا دلیل است بر زانوها و پیوند زانو.

خانه یازدهم (بيت الرجاء)

دلیل است بر سعادت و جاه و آرزوها و یافتن مراد از دوستان و دوستی کردن و آنچه از عمل و شغل طمع دارد و کیفیت هر کدام از اینها و از اعضای بدن دلیل است بر ساقها.

خانه دوازدهم (بيت الأعداء)

دلیل است بر دشمنان و شقاوت و سختی و یا قرض دادن و قرض گرفتن و گرفتار شدن و خلاص شدن و تهمت و حسد بردن و شناختن نیکی و بدی احوال دشمنان و کیفیت احوال هر یک از اینها و از اعضای بدن دلیل است بر انگشتان و نوک پا.

برای مطالعه سایر قسمت های این آموزش، به صفحه آموزش آسترولوژی در وبسایت سینرژی مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی (Astrology) چیست؟

آسترولوژی علمی است که به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند.

زایچه طالع یا چارت نجومی چیست؟

هر مولودی در لحظه تولد خود تحت چینش خاصی از کواکب در دایرة البروج و نیز خانه های دوازده گانه به دنیا می آید، این چینش خاص به زایچه طالع یا چارت نجومی معروف است که میزان و نوع انرژی کیهانی ساطع شده را در آن لحظه خاص مشخص می کند. این چارت فقط برای انسان ها نیست و هر چیزی حتی اشیاء یا شهرها که در زمانی متولد می شوند نیز چارت مختص به خود را دارند.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 1 میانگین: 1]