آموزش آسترولوژی – قسمت بیست و هفتم: نکاتی از اتصالات میان کواکب

در ادامه آشنایی با اتصالات میان کواکب (نظرات)، لازم است نکاتی مهم را در مورد این موضوع مطرح کنیم تا هنگامی بررسی نظرات میان کواکب، این نکات را هم در نظر بگیرید. پس با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

در قسمت های بیست پنجم و بیست و ششم آموزش آسترولوژی در مورد نظرات میان کواکب و حدود نظرات صحبت کردیم و اطلاعات کاملی را در مورد این موضوع در اختیار شما قرار دادیم. در کنار مطالبی که در آن بخش در خصوص اتصالات میان کواکب (نظرات) خواندید، نکات دیگری هم وجود دارد که نیاز است به آن ها بپردازیم تا این موضوع برای شما شفاف تر شود و هنگام بررسی این اتصالات، دچار اشتباه نشوید.

گاهی اوقات بین کواکب حالاتی به وجود می آید که بروز چنین حالاتی در واقع به مثابه آن است که آن کواکب به یکدیگر متصل اند، هر چند در ظاهر آن کواکب در محدوده نظرات همدیگر قرار ندارند. در ادامه به عنوان نکات کلیدی، به تشریح چند مورد از اهم این حالات می پردازیم.

مفهوم اثنا عشریه در اتصالات بین کواکب

اثنا عشریه یک کوکب در واقع نقطه ای از دایرة البروج است که هر گاه کوکبی دیگر در آن نقطه قرار گرفته باشد به مثابه این است که به کوکب صاحب اثنا عشریه متصل است و روش محاسبه آن نیز اینچنین است:

برای محاسبه اثنا عشریه یک کوکب، ابتدا موقعیت آن كوكب يعنی درجه و دقيقه آن را در 12 ضرب می کنیم سپس عدد حاصل را به درجه تبدیل می کنیم و از ابتدای برجی که کوکب در آن واقع است به میزان درجه به دست آمده به جلو می رویم و به هر نقطه ای که برسیم آنجا جایگاه اثنا عشریه آن کوکب خواهد بود.

مثال: کوکبي در 6 درجه و 10 دقیقه برج حمل قرار دارد مي خواهيم جایگاه اثنا عشرية آن كوكب را تعیین کنیم لذا ابتدا 6 درجه را در 12 ضرب مي کنيم ، مي شود 72 درجه سپس 10 دقیقه را 12 ضرب مي کنيم که مي شود 120 دقیقه که معادل 2 درجه است پس در مجموع مي شود 74 درجه بنابراین از ابتداي برج حمل 74 درجه به جلو مي رويم که پس از اطلاق 30 درجه به برج حمل و 30 درجه دیگر به برج ثور، 14 درجه دیگر نیز در برج جوزا پیش می رویم و در نهایت 14 درجه برج جوزا موقعیت اثنا عشریه کوکب مذکور خواهد بود.

مفهوم جمع نور در نظرات (اتصالات) میان کواکب

هر گاه چند کوکب به یک کوکب گران رو (كند رو) متصل شوند، آن گران رو نور آنها را جمع می کند و این مثل آن است که همه آن کواکب به یکدیگر متصل اند.

مثلا مشتري در جدي است و مریخ در جوزا و بين آنها نظري برقرار نیست و زحل نیز در برج حوت قرار دارد و در این حالت مشتري در حالت تسدیس با زحل است و مریخ نیز در تربيع با زحل قرار دارد بنابر این نور مشتري و مریخ در زحل جمع مي شود و مثل آن است که مشتري به مریخ پیوسته است و حکم ماهیت این نظر نیز حد واسط بین تربيع و تسدیس است و براي ساير حالات و اتصالات بین کواکب نیز به همین طريق قياس مي شود.

مفهوم نقل نور در نظرات میان کواکب

یعنی بین دو کوکب هیچ نظری نیست اما کوکب سومی از یکی منصرف شود و به دیگری بپیوندد و این مثل آن است که آن دو کوکب اول به یکدیگر پیوسته اند.

نظرات میان کواکب

مثلا مشتري در حوت است و مریخ در اسد و میان آنها هیچ نظر و اتصالی نیست و کوکب زهره نیز در ثور است که از تسدیس مشتري منصرف و به تربيع مريخ متصل مي شود و این مثل آن است که زهره نور مشتري را به مریخ نقل و این دو کوکب را به یکدیگر متصل کرده است اما باید توجه داشت که چون در این عمل فاعل زهره است و زهره به تربيع مريخ مي نگرد بنابراین نوري را که به تصدیس از مشتري دريافت کرده است به تربیع به مریخ مي دهد و این به معناي اتصال مشتري به مریخ از نوع تربيع است و به همین ترتیب براي سایر اتصالات بین کواکب نیز قياس مي شود.

مفهوم رد نظر در اتصالات بین کواکب

اگر کوکبی در حالت رجعت یا احتراق باشد و کوکبی دیگر به او اتصال کند به خاطر عجز و ناتوانی خود این نظر را رد می کند. اما اگر کوکب متصل در حظی از حظوظ خویش و یا در یکی از اوتاد باشد این رد نظر برای او زیان چندانی نداشته و به همین دلیل آن را رد محمود گویند ولی اگر در حظ خود نباشد و از اوتاد زایل و ساقط باشد این رد زیانکار بوده و آن را رد فاسد گویند.

خواندن
ارتباط عناصر چهارگانه با ماه تولد (آتش، خاک، هوا، آب)

مفهوم دفع قوت، دفع طبیعت و دستوریت

دفع قوت: هر گاه کوکبی در حظی از حظوظ خويش (مثل خانه، شرف، مثلثه و غیره) باشد و به کوکبی دیگر متصل شود این اتصال را دفع قوت گویند و مثل آن است که کسی از نزد اقربا و دیار خود بیاید و با دیگری رابطه برقرار کند.

دفع طبيعت: هر گاه کوکبی در حظ کوکبی دیگر باشد و به آن کوکب متصل گردد این اتصال را دفع طبيعت گویند و مثل آن است که کسی از شهر و یا از نزد اقربای دیگری بیاید و به او خبر داده و رابطه برقرار کند و مسلما او نیز از این ارتباط استقبال خواهد کرد.

دستوريت: هر گاه کوکبی در حظی از حظوظ خویش باشد و به کوکبی دیگر که او نیز در حظ خود است متصل گردد آن را دستوریت گویند و می گویند که هر دو کوکب باید در اوتاد طالع نیز واقع باشند.

نکته: ترتیب قدرت و مقبولیت نظرات اینچنین است:

  • دستوریت
  • دفع طبیعت
  • دفع قوت

نظر انکار: هر گاه کوکبی از وبال یا هبوط کوکبی دیگر به او متصل شود آن را نظر انکار گویند.

مفهوم منع نور، قطع نور و انتکاث

منع نور: هر گاه سه کوکب در نزدیکی پیوستن به یکدیگر (براي مقارنه) باشند به طوریکه کوبی متوسط (از لحاظ سرعت حرکت) بین دو کوکب تندرو و کندرو قرار گیرد. کوکب متوسط مانع می شود تا نور تندرو به کندرو برسد و این حالت برای کوکب کندرو نشانه ضعف است.

قطع نور: هر گاه سه کوکب در نزدیکی پیوستن به یکدیگر (براي مقارنه) باشند به طوری که ابتدا کوکب تندرو به متوسط بپیوندد و سپس متوسط به کندرو برسد و از آن عبور کند در این حالت کوکب کندرو در وسط قرار می گیرد و مانع رسیدن نور تندرو به متوسط می گردد که این حالت نشانه ضعف كوكب متوسط است.

انتكاث: هرگاه دو کوکب در نزدیکی اتصال به یکدیگر باشند ولی در این هنگام یکی از کواکب راجع شود (اگر در حالت استقامت باشد و یا مستقیم شود و اگر در حالت رجعت باشد) و نگذارد که اتصال برقرار گردد این حالت را انتكاث گویند و دلیل است بر تمام نشدن کارها و پشیمانی مردم. البته می گویند روی دادن این حالت در تربيع با مقابله نوعی قوت محسوب می شود.

نظر مقبول و نامقبول

با تفاسیری که به عمل آمد مشخص می شود که همه اتصالات بین کواکب موثر نیستند و یا میزان تاثیرات یک اتصال (نظر) بسته به حالات کوکب نظر کننده و گیرنده متفاوت است بنابراین نظراتی مانند دستوریت، دفع طبيعت، دفع قوت و غیره را که دارای تاثیر باشند نظرات مقبول و نظراتی مانند رد یا انکار را که دارای تاثیر چندانی نیستند نظرات نامقبول گویند.

نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر کوکبی دارای نظرات تسدیس و تثلیث با کواکب سعد باشد ولی آن نظر مقبول نباشد فایده چندانی به او نمی رسد و برعکس یعنی اگر کوکبی دارای نظرات تربيع و مقابله با کواکب نحس باشد ولی آن نظر مقبول باشد زیان چندانی به او نمیرسد.

نکته: امروزه در کتب آسترولوژی اسامی و علائمی که برای نظرات کواکب استفاده می شود از این قرار است:

اسامی و علائم اتصالات بین کواکب در کتب اسلامی

برای مطالعه سایر قسمت های این آموزش، به صفحه آموزش آسترولوژی در وبسایت سینرژی مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی چیست؟

آسترولوژی علمی است که به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند.

تعریف کوکب در آسترولوژی

در آسترولوژی به سیارات عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل و ستاره خورشید و قمر ماه کوکب گفته می شود. علاوه بر این با کشف سیارات اورانوس، نپتون و پلوتو، گاهی اوقات این سه سیاره هم در دسته کواکب در آسترولوژی مدرن قرار می گیرند.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 2 میانگین: 5]