آموزش آسترولوژی – قسمت سی و یکم: جداول بهرات و حدود

در سی و یکمین قسمت از آموزش آسترولوژی قصد داریم به معرفی جداول بهرات و حدود بپردازیم. در این جداول انواع تقسیم بندی دایرة البروج مشخص شده اند. برای مشاهده این جداول به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

حکمای نجوم هر برج و کل دایرة البروج را به طرق خاص به قسمت های مختلفی تقسیم کرده اند که مهمترین آنها عبارتند از وجه، کد، دريجان، اردجان، هفت بهر، نه بهر، دوازده بهر و نيم بهر.

اساس هر کدام از این تقسیمات، مبتنی بر فلسفه خاصی است و این بهرات و به ویژه نه بهر که هندی ها آن را ناوامسا می نامند نزد حکمای هند و در آسترولوژی هندی از اهمیت و اعتبار ویژه ای برخوردار است.

اهمیت بهرات در آسترولوژی اسلامی و مفهوم حظ های پنج گانه کواکب

در آسترولوژی اسلامی نیز به این بهرات توجه داشتند به طوریکه جدول حدود نزد منجمان پارس و یونان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و آنها صاحب حد را از صاحب مثلثه نیز موثرتر و مهم تر می دانستند و معتقد بودند که کواکب بعد از خانه و شرف خود با قرار گرفتن در حد خود دارای بیشترین قدرت بوده و بعد از حد نیز با قرار گرفتن در مثلثه خود و بعد از مثلثه نیز با قرار گرفتن در وجه خود از قدرت بیشتری برخوردارند.

به همین دلیل در آسترولوژی اسلامی 5 حالت فوق يعنی خانه، شرف، حد، مثلثه و وجه را به ترتیب حظ های پنجگانه کواکب نامیده اند.

در این مبحث تمامی این بهرات به صورت جداولی تنظیم گردیده و مبنا و روش محاسبه هر یک نیز تشریح شده است.

وجوه کواکب

ارباب نجوم کل دایرة البروج را به 36 قسمت (هر قسمت 10 درجه) تقسیم کرده و از برج حمل شروع کرده و قسمت اول را به مریخ که صاحب حمل است داده اند و قسمت دوم را به شمس که طیر فلک مریخ است و قسمت سوم را به زهره که زیر فلک شمس است داده و همین طور به ترتیب افلاک تا آخر برج حوت.

جدول وجود کواکب به شرح زیر است:

وجوه کواکب

البته عقیده هندیان در این باره متفاوت است و آن ها وجود کواکب را به طریقی دیگر تعیین می کنند که در میان منجمین مسلمان به دریجان معروف است که در ادامه ذکر می شود.

حدود

 برای تعیین حدود هر برج را به 5 قسمت تقسیم کرده و هر قسمت را به کوکبی از خمسه متحیره نسبت داده اند. برای نیرین (شمس و قمر) حدی در نظر نگرفته اند و قرار گرفتن شمس در حد مریخ و قرار گرفتن قمر در حد زهره را برای آنهت اعتبار کرده اند و آنها را در این حالت صاحب حظ می دانند. اما دو روش مشهور برای تعیین حدود کواکب وجود دارد که عبارت اند از: 1- روش مصریان 2- روش بطلمیوس

نکته: حدود بطلمیوس در طالع سال عالم و حدود مصریان در طالع موالید اعتبار بیشتری دارد.

جدول حدود به هر دو روش بطلمیوس و مصریان به شرح زیر می باشد:

حدود

دریجان

نحوه تقسیم دریجان بدین صورت است که هر برج را به سه قسمت مساوی (10 درجه ای) تقسیم کرده و قسمت اول را به صاحب همان برج داده اند و قسمت دوم را به صاحب برجی که بعد از آن در یک مثلثه قرار دارد و قسمت سوم را نیز به صاحب برجی که سومین برج تشکیل دهنده مثلثه است داده اند.

مثلا” حمل و اسد و قوس آتشی اند و صاحب حمل مریخ است و صاحب اسد شمس و صاحب قوس مشتری است پس برای برج حمل دریجان اول را به مریخ داده اند که صاحب حمل است و دریجان دوم را به شمس داده اند که صاحب اسد است و در مثلثه آتشی بعد از حمل قرار دارد و قسمت سوم را به مشتری داده اند که صاحب قوس و سومین از مثلثه آتشی است و برای باقی بروج نیز به همین منوال.

جدول دریجان بروج به شرح زیر است:

دریجان

اردجان

برای اردجان هر برج را به 3 قسمت مساوی (10 درجه ای) تقسیم کرده و قسمت اول را به صاحب برج داده اند و قسمت دوم را به کوکبی که فلکش بالاتر از اوست و قسمت سوم را نیز به کوکب بالاتر از دومی داده اند.

خواندن
آموزش آسترولوژی: مطابقت آسترولوژی با یافته های جدید علمی – قسمت دوم

مثلا برای برج حمل اردجان اول را به مریخ که صاحب حمل است داده اند و اردجان دوم را به مشتری که فلکش بالاتر از مریخ است و اردجان سوم را نیز به زحل که فلکش بالاتر از مشتری است داده اند.

جدول اردجان بروج به شرح زیر است:

اردجان

نه بهرات کواکب

در نه بهر هر برجی را 9 قسمت (هر قسمت 3 درجه و 20 دقیقه) کرده و قسمت اول را به صاحب برج و قسمت های دیگر را نیز به صاحب برج هایی که به ترتیب بعد از آن برج قرار دارند داده اند.

مثلا برای برج حمل قسمت اول نه بهر را به مریخ که صاحب برج است داده و قسمت دوم را به زهره که صاحب برج ثور است و قسمت سوم را به عطارد که صاحب برج جوزا است راه اند و همینطور تا قسمت نهم و برای باقی بروج نیز به همین ترتیب عمل می کنند.

جدول نه بهارات اين است:

نه بهرات کواکب

نکته: نه بهر در آسترولوژی هندی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هندیان آن را ناواماسا (Navamasa) می نامند.

هفت بهرات

هر برج 30 درجه ای را به هفت قسمت (هر قسمت 4 درجه و 17 دقیقه) تقسیم می کنیم و اولین درجه از هر برج را به صاحب آن برج و کوکبی که در آن برج، خانه دارد منسوب می کنیم.

مثلا اولین درجه حمل را به مریخ و دوم را به شمس که زیر فلک مریخ است و سوم را به زهره که زیر فلک شمس است و چهارم را به عطارد و همینطور به ترتیب افلاک می رویم تا برج ثور برسد و اول ثور تعلق دارد به زهره که کوکب برج است و بعد عطارد و بعد قمر و همینطور تا 30 درجه تمام شود و برای بقیه بروج نیز به همین ترتیب عمل می کنیم.

جدول هفت بهرات این است:

هفت بهرات

دوازده بهرات (اثنا عشریه)

هر برجی را دوازده بخش کرده (هر بخش 2.5 درجه) و قسمت اول را به صاحب برج و قسمتهای دیگر را نیز به صاحب برج هایی که به ترتیب بعد از آن برج قرار دارند داده اند.

مثلا برای برج حمل قسمت اول نه بهر را به مریخ که صاحب برج است داده و قسمت دوم را به زهره که صاحب برج ثور است و قسمت سوم را به عطارد که صاحب برج جوزا است داده اند و همینطور تا قسمت دوازدهم و برای باقی بروج نیز به همین ترتیب عمل می کنند.

جدول 12 بهرات این است:

دوازده بهرات (اثنا عشریه)

نیم بهر

هر برج را به دو قسمت 15 درجه ای تقسیم کرده و در بروج مذکر قسمت اول را به شمس و قسمت دوم را به قمر داده اند و در بروج مونث قسمت اول را به قمر و قسمت دوم را نیز به شمس داده اند.

جدول نیم بهر این است:

نیم بهرنکته: قرار گرفتن کواکب روزی در نیم بهر آفتاب، در طول روز و قرار گرفتن کواکب شبی در نیم بهر قمر، در طول شب نشانه ای از قوت این کواکب است.

برای مطالعه سایر قسمت های این آموزش، به صفحه آموزش آسترولوژی در وبسایت سینرژی مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی چیست؟

آسترولوژی علمی است که به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند.

بروج دوازدگانه چیست؟

از دید ناظر زمینی خورشید و دیگر سیارات منظومه شمسی به همراه قمر (ماه) همواره مسیر معینی را در آسمان طی می کنند که باعث تشکیل 12 صورت فلکی می شود و به این 12 صور فلکی، بروج دوازدگانه می گویند. این بروج عبارت اند از:حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو و حوت.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 2 میانگین: 5]