چه می شود اگر آرزو و خواسته یک فرد باورهایش را نقض کند؟

نوشته های مرتبط
یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.