آموزش آسترولوژی – قسمت سی و هفتم: منازل 28 گانه قمر

در قسمت سی و هفتم آموزش آسترولوژی قصد داریم به معرفی منازل 28 گانه قمر بپردازیم. این منازل در هنگام تحلیل چارت تولد در نظر گرفته می شوند و هر منزل مشخصات مربوط به خود را دارد. به همین دانستن این منازل جزء مباحث مهم آسترولوژی است.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

قمر در عقرب چیست؟

پیشتر در پست مربوط به معنای قمر در عقرب در مورد این رخداد به طور مفصل توضیح داده ایم. اما برای اینکع منازل 28 گانه قمر را معرفی کنیم نیزا هست مجددا اشاره ای به این رویداد داشته باشیم.

چون قمر هر برج را طی 2 روز و چند ساعت و كل دوازده برج را طی تقریبا 29.5 روز طی میکند، بنابراین در هر ماه قمری، تقریبا 2 روز و 8 ساعت، قمر در برج عقرب قرار می گیرد که این زمان دارای میزان نحوست زیادی است و در واقع وجه تسمیه همان وضعیت قمر در عقرب معروف است.

نکته: اوج نحوست قمر زمانی است که در 3 درجه عقرب قرار دارد چراکه این درجه در واقع همان نقطه هبوط قمر است به همين دليل بيشتر حکما معتقدند که قمر در 10 درجه اول برج عقرب از بيشترين ميزان نحوست برخوردار است.

منازل 28 گانه قمر

علمای نجوم کل دایرة البروج را از ابتدای برج حمل تا انتهای برج حوت به 28 قسمت مساوی (هر قسمت 12 درجه و 51 دقیقه) تقسیم کردند و هر قسمت را یک منزل نامیده و به هر منزل نیز یک نام اختصاص دادند که هر کدام دارای یک خاصیت می باشد و چون نحوه قرار گیری قمر در این منازل از نظر نجومی حائز اهمیت است آن را منازل 28 گانه قمر نامیدند.

در تقسیم بندی و اختیارات منازل قمر، نظر حکمای هند با حکمای اسلامی و رومی تفاوت دارد و ما نیز در این آموزش نظر هر دو گروه را بیان می کنیم. در ادامه جدول مربوط به منازل 28 گانه قمر قرار دارند. در این جدول، شماره منزل، نام منزل، محدوده، طبع و اختیارات منزل ذکر شده اند.

جدول شماره یک منازل 28 گانه قمر

جدول شماره دو منازل 28 گانه قمر

اختيارات منازل 28 گانه طبق عقيده حکمای هند

حکمای هند تمامی منازل 28 گانه را بین هفت کوکب تقسیم کرده (سهم هر کوکب 4 منزل) و سپس این منازل را بر ترتیب افلاک بین کواکب هفتگانه تقسیم کرده اند به طوریکه چهار منزل اول سهم زحل است که در فلک هفتم قرار دارد و چهار منزل دوم سهم مشتری است که در فلک ششم قرار دارد و همینطور تا آخر.

استاد ابوریحان بیرونی با نقل از جهانی این منازل و اختیارات آنها را طبق شیوه هندیان اینگونه ذکر می کند که در جداول زیر ذکر شده است و ضمنا خود ابوریحان به درستی این منازل اعتقاد زیادی داشته و حکیم اسماعیل باخرزی نیز چنین عقیده ای دارد و می گوید هر آنچه را که در مدت عمر خود در این مورد امتحان کرده درست درآمده است.

منازل منسوب به کوکب

هندیها با توجه به قرار گرفتن ماه در منازل منسوب به هر کوکب اختیاراتی ذکر کرده اند که اینچنین است:

منازل زحل

چون ماه به منزلی از این منازل که منسوب است به زحل فرود آید، روا نبود به خدمت پادشاهان رفتن و جامه نو پوشیدن و خانه جد و پدر عمارت کردن و از مباشرت نیز حذر باید کرد که فرزند نافرمان آید و دشمن والدین گردد و چیزی به عاریت به کسی نباید داد که به دست نیاید و ترک شکار باید کرد. اما اگر چیزی گم کرده باشند چون ماه به این منزل رسد اگر طلب کنند به زودی بازیابند.

منازل مشتری

چون ماه به منزلی از منازل مشتری رسد، مختار است خدمت ملوک رفتن و طلب حاجت از ایشان و ستوده است بر سریر ملک نشستن و درخت نشاندن و کشت کردن و ریاضت دادن ستوران و روا نبود حرب کردن و زینت دادن و تهیه طعام (مهمانی دادن) در خانه خویش

منازل مريخ

چون ماه به منزلی از منازل مریخ رسد، مکروه بود خدمت پادشاه رفتن و طلب حاجت از ایشان اما روا باشد هرچه تعلق به سلاح دارد از خریدن و فروختن و ساختن و ستوده باشد به حرب رفتن و قصد قلاع كردن و کارهای سخت پیش گرفتن و به شكار رفتن و ریاضت دادن ستوران و فصد و حجامت کردن و شایسته نیست نهال نشاندن و کشت کردن و جامه بریدن و پوشیدن و ناخن چیدن و سر شستن.

خواندن
معرفی الهه وارونا – شاخه آدی تیاهای اصلی

منازل آفتاب

چون ماه به منزلی از منازل آفتاب رسد، پسنديده بود خدمت ملوك و سلاطين رفتن و تقاضای حاجت از ایشان و روان کردن آب در جویها و زراعت کردن و درخت نشاندن و ناخن چیدن و روا نبود به صيد رفتن و منازعه کردن

منازل زهره

مذهب، حکمای هند آن است که هرگاه قمر در منزلی باشد از منازل زهره چون پادشاهی بر تخت نشيند ملک آن پادشاهی را دوامی و ثباتی باشد و مدتی در آن بماند و بر رعيت خويش مبارک باشد و روا بود تزويج و بریدن و پوشیدن جامه و فرزند را به معلم سپردن و حذر باید کرد از صید و قتال و علمای ايشان گويند هرگاه که سال نو شود و ماه در یکی از منازل زهره باشد اگر در آن سال جنگي افتد ظفر (پیروزی) از آن مشرکان است و این حکمی عجب است.

منازل عطارد

چون قمر در یکی از این منازل آید، روا بود خرید و فروختن سلاح و مرتب گردانیدن آن و به کارزار رفتن و صید کردن و فرزند به مکتب فرستادن و اگر کسی در حق کسی افترا خواهد کرد و یا دزدی ای در خاطر دارد در این وقت به مقصود خويش رسد و حذر باید کرد از بریدن و پوشیدن جامه و بنا نهادن و گفته اند چون ماه در یکی از این منازل باشد و کسی بنایی آغاز کند هرگز در آن بنا ننشیند و در این وقت اگر کسی به امارت نشيند مدتی دراز در آن بماند و کسی او را به آسانی مکروهی نتواند رسانيد.

منازل قمر

چون قمر در منزلی از منازل خویش باشد، هیچ کاری ستوده نبود و ابوریحان می گوید اگر چه ما را حقيقت آن معلوم نیست که از چه وجه توضیع این منازل کرده اند و لیکن چون در علم نجوم امثال این بسیار است چون حال حدود و وجوه و بهرات و ترتیب ایام و ساعات و غير آن و این جمله را اثرها ظاهر است انکار نمودن به هیچ وجه روا ندارد.

برای مطالعه سایر قسمت های این آموزش، به صفحه آموزش آسترولوژی در وبسایت سینرژی مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی چیست؟

آسترولوژی شاخه ای از علم نجوم است که در آن به بررسی تاثیر موقعیت و انرژی سیارات منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات زنده آن می پردازد. این علم معتقد است هر سیاره ای در موقعیتی از فضا باعث ایجاد تاثیری بر روی زندگی انسان ها و سایر موجودات این زمین می شود.

منازل 28 گانه به چه چیزی اشاره دارند؟

علمای نجوم کل دایرة البروج را از ابتدای برج حمل تا انتهای برج حوت به 28 قسمت مساوی (هر قسمت 12 درجه و 51 دقیقه) تقسیم کردند و هر قسمت را یک منزل نامیده و به هر منزل نیز یک نام اختصاص دادند که هر کدام دارای یک خاصیت می باشد و منازل 28 گانه به این 28 قسمت و مشخصات آن ها اشاره می کند.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 4 میانگین: 5]