آموزش آسترولوژی – قسمت سی و نهم: تفسیر زایچه موالید (چارت تولد)

در سی و نهمین قسمت از آموزش آسترولوژی به مهم ترین بخش این آموزش یعنی تفسیر چارت تولد (زایچه) رسیدیم. در این قسمت می خواهیم مقدمات مربوط به چگونگی تفسیر یک چارت تولد را برای شما شرح دهیم و در قسمت های بعدی با هم به تفسیر آن بپردازیم. دانستن این مقدمات برای انجام تفسیر بسیار مهم است. پس در ادامه با ما همراه شوید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

آسترولوژرها عقیده دارند که وضعیت کواکب در لحظه تولد موالید تاثیر زیادی بر سرنوشت و اعمال و رفتار آنها دارد. طبق همین اصل یک آسترولوژر قادر است تا با بررسی چارت تولد و تفسیر زایچه یک مولود که با استفاده از طول و عرض جغرافیایی و نیز تاريخ و لحظه دقیق تولد آن مولود رسم می گردد، اطلاعات بسیار جالبی درباره سرنوشت و مسیر آینده زندگی مولود ارائه دهد.

تفسیر چارت تولد یا زایچه و مبنای علم آسترولوژی

همانطور که قبلا” توضیح داده شد زایچه یا چارت تولد شکلی است که موقعیت کواکب در بروج دوازده گانه و نیز در هر یک از خانه های دوازده گانه را به نمایش می کشد. به طور کلی مبنای علم آسترولوژی از سه فاکتور اساسی زیر تشکیل شده است:

  1. موقعیت کواکب در بروج دوازده گانه
  2. حالات کواکب و چگونگی اتصالات آنها با یکدیگر
  3. موقعیت کواکب در خانه های دوازده گانه زایچه

و از آنجایی که کلیه امور مربوط به زندگی یک فرد از قبیل وضعیت فیزیکی، شخصیت، سلامتی، وضعیت مالی، اهداف زندگی و غیره در این خانه های دوازده گانه گنجانده شده است بنابراین آسترولوژر قادر است تا با بررسی و تفسیر یک زایچه اطلاعات مورد نظر خود را از آن استخراج کند.

به عنوان مثال در تفسیر چارت تولد مولودی که مشتری در برج حوت و در خانه دوم چارت قرار دارد آسترولوژر می تواند به راحتی اذعان کند که وضعیت مالی آن مولود بسیار خوب خواهد بود چراکه خانه دوم منسوب به مال و ثروت است و چون مشتری (سیاره ثروت) در خانه دوم چارت قرار دارد.

از طرفی در برج شخصی خود یعنی برج حوت قرار داشته و دارای قدرت زیادی است بنابراین آسترولوژر آینده مولود را از لحاظ مالی بسیار درخشان پیش بینی می کند و در حالتی که به جای مشتری سیاره نحسی چون زحل در این خانه قرار گیرد حکم برعکس خواهد بود.

برای تعیین سایر وضعیت های زندگی یک فرد نیز به همین طریق عمل می شود یعنی با بررسی انرژی یک خانه و سعد و نحس بودن انرژی، حکم مربوط به آن خانه تعیین می شود. اما انرژی مربوط به یک خانه چگونه تعیین می شود؟

نحوه تعیین انرژی مربوط به یک خانه در چارت تولد

اصولا انرژی یک خانه از طريق 3 فاکتور اساسی زیر تعیین می شود.

الف) کوکبی که در آن خانه قرار گرفته است

کوکبی که در یک خانه قرار می گیرد بیشترین انرژی را به آن خانه منتقل می کند بنابراین برای شرح یک خانه بخصوص ابتدا باید به کواکب ساکن در آن خانه و نیز قدرت آن کواکب و سعد و نحس بودن آنها توجه کرد.

مثلا برای تعیین وضعیت علمی و استعداد تحصیلی یک مولود ابتدا به خانه نهم نگاه می کنند و اگر کواکب سعدی مثل مشتری و زهره در آن خانه قرار داشته باشند نشانه استعداد خوب تحصیلی است به ویژه اینکه این کواکب در حالات قوتی نظیر خانه و شرف و غیره نیز قرار داشته باشند.

در صورت قرار گیری کواکب نحسی چون زحل و مریخ در این خانه عکس این حالت تفسیر می شود به ویژه اینکه این کواکب در حالات ضعف نیز باشند.

ب) وضعیت کوکب صاحب آن خانه و قدرت و ضعفش در چارت تولد

کوکب صاحب یک خانه نیز انرژی زیادی را به آن خانه منتقل می کند به ویژه در زمانی که به آن خانه ناظر و قوی حال نیز باشد. لذا هر چقدر صاحب یک خانه در چارت قوی تر و سعد باشد منسوبات آن خانه نیز تقویت شده و اگر کوکب مذکور ضعیف و نحس باشد منسوبات خانه را ضعیف و منحوس می سازد.

به عنوان مثال اگر در خانه ششم زایچه برج جدی قرار گیرد و زحل نیز که صاحب برج جدی است در برج هبوط خود یعنی برج حمل قرار داشته باشد می تواند نشان دهنده بروز بیماریهای مختلف در فرد باشد چرا که خانه ششم مربوط به وضعیت بیماری ها و سلامتی مولود است.

ج) کواکبی که به آن خانه، صاحب خانه و یا كوكب مستقر در آن خانه ناظرند

همانطور که می دانید کواکب از طریق اتصال به یکدیگر می توانند انرژی خود را به یکدیگر منتقل کنند و این انرژی بسته به نوع سیاره نظر دهنده می تواند مثبت و یا منفی باشد.

به عنوان مثال اگر کوکب زحل در خانه دوم چارت قرار داشته باشد انتظار می رود که مولود از لحاظ مالی وضعیت چندان خوشایندی نداشته باشد ولی اگر در همین حال کوکب سعدی چون مشتری با نظری مانند تثلیث یا تسدیس ناظر به زحل باشد می تواند اثرات منفی زحل را تا حد زیادی خنثی کند.

خواندن
آموزش آسترولوژی: جداول بهرات و حدود – قسمت سی و یکم

بنابراین با بررسی این سه فاکتور اساسی می توان حکم مربوط به یک خانه بخصوص را تعیین کرد.

سرور یک برج یا درجه در زایچه

سرور یک برج یا یک درجه کوکبی است که در آن برج یا درجه دارای بیشترین حظ و چیرگی باشد زیرا همیشه صاحب یک برج سرور آن برج نیست.

به عنوان مثال برای برجی مثل حمل کوکب شمس صلاحیت بیشتری برای سروری این برج دارد چراکه هم صاحب شرف این برج است و هم با توجه به اینکه حمل برجی آتشی است بنابراین شمس ارباب اول این مثلثه است لذا بنا به دلایل فوق شمس نسبت به مریخ که صاحب برج حمل است دارای استیلا و صلاحیت سروری بیشتری است.

در آسترولوژی اسلامی سرور یک برج یا درجه خاصی از یک برج را اصطلاحا کوکب مستولی می گویند و مدار احکام در آسترولوژی اسلامی نیز غالبا بر اساس کوکب مستولی صورت می گیرد.

محاسبه کوکب مستولی

اما برای محاسبه کوکب مستولی، معروفترین روشی که اغلب منجمان اسلامی از آن استفاده می کردند از این قرار است:

در این روش ابتدا یک سری معیار تعیین کرده اند که در واقع همان حظوظ پنج گانه اند و سپس برای هر معیار عدد خاصی به نام شهادت که نشانه میزان حظ کوکب در آن حالت است معین کرده اند و پس از جمع این اعداد، کوکبی که دارای بیشترین حظ (عدد) بوده و ناظر به مکان مطلوب باشد كوكب مستولی بر آن مکان خواهد بود.

شهادت مربوط به حظوظ مختلف اینچنین است:

  • صاحب برج: 5 شهادت
  • صاحب شرف: 4 شهادت
  • صاحب حد: 3 شهادت
  • ارباب اول و دوم مثلثه: 2 شهادت
  • شريک مثلثه و صاحب وجه: 1 شهادت

البته هرگاه صاحب هر حظی در حظ خودش قرار داشته باشد شهادت مربوط به آن حظ را دو برابر می کنیم. مثلا می دانیم که صاحب شرف در برج حمل شمس است بنابراین هرگاه خود شمس نیز در حمل باشد شهادت او را در این حالت 8 در نظر می گیریم و همین طور برای سایر حظ ها.

نکته 1: بطلیموس شریک مثلثه و صاحب وجه را اعتبار نمی کرد و در واقع، این دو حظ توسط اساتید فن و احکامیون بعد از بطلیموس اعتبار پیدا کرده اند.

نکته 2: برخي از اساتید به تبع از هنديها ارباب مثلثه را بر صاحب حد مقدم مي داشتند و شهادت آنها را بیشتر از صاحب حد در نظر مي گرفتند ولي آنچه که مشخص است غالب منجمين اسلامي همانند بطليموس، صاحب حد را مقدم مي داشتند.

مثالی از محاسبه کوکب مستولی در تفسیر چارت تولد (زایچه)

مثال: در تفسیر چارت تولد مولودي شبي، درجه طالع 12 درجه و 40 دقیقه برج قوس است و کواکب قمر و زهره نیز در خانه طالع قرار دارند کوکب مستولي بر طالع كدام است؟

صاحب برج قوس مشتری است پس 5 شهادت به مشتری تعلق می گیرد. برج قوس شرف هیچ کوکبی نیست پس شهادت مربوط به این حالت به کوکبی تعلق نمی گیرد.

12 درجه و 40 دقيقه قوس حد کوکب زهره است پس 3 شهادت نیز به زهره تعلق می گیرد. چون برج قوس جزء مثلثه آتشی است و مولود شبی است و در شب مشتری ارباب اول این مثلثه است پس 2 شهادت دیگر نیز به مشتری تعلق می گیرد.

چون در شب شمس ارباب دوم مثلثه آتشی است پس 2 شهادت به شمس تعلق می گیرد و به دلیل اینکه ارباب وجه دوم قوس قمر است 1 شهادت نیز به قمر تعلق می گیرد همچنین 1 شهادت هم به زحل تعلق میگیرد چون شریک ارباب مثلثه آتشی است.

بنابراین با بررسی 5 حالت فوق مشخص شد که مشتری با مجموع 7 شهادت، کوکب مستولی بر این طالع است و بعد از آن كوكب زهره با 3 شهادت شریک او محسوب می شود.

برای مطالعه سایر قسمت های این آموزش، به صفحه آموزش آسترولوژی در وبسایت سینرژی مراجعه کنید.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی چیست؟

آسترولوژی شاخه ای از علم نجوم است که در آن به بررسی تاثیر موقعیت و انرژی سیارات منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات زنده آن می پردازد. این علم معتقد است هر سیاره ای در موقعیتی از فضا باعث ایجاد تاثیری بر روی زندگی انسان ها و سایر موجودات این زمین می شود.

زایچه یا چارت نجومی چه چیزی است؟

زایچه یا چارت نجومی شکلی است که موقعیت کواکب در بروج دوازده گانه و نیز در هر یک از خانه های دوازده گانه را به نمایش می کشد.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 9 میانگین: 3.3]