آموزش آسترولوژی – قسمت یازدهم: فلک حامل و فلک تدویر

در قسمت یازدهم آموزش آسترولوژی به معرفی دو مفهوم فلک حامل و فلک تدویر در سیستم زمین مرکزی بطلمیوسی پرداخته ایم و تاثیر آن ها در چگونگی حرکت کواکب توضیح داده ایم. برای آشنایی بیشتر با این دو مفهوم، به ادامه مطلب مراجعه کنید.

دریافت کد جذب شخصی، کد جذب ثروت، کد جذب عشق و کد جذب هر خواسته

معرفی فلک حامل و فلک تدویر

همانطوریکه در تصویر پایین مشاهده می کنید در سیستم زمین مرکزی، خمسه متحیره هنگام چرخش به دور زمین، همواره بر روی دو دایره حرکت می کند دایره کوچکتر را که کوکب حول آن در حال چرخش است فلک تدویر و دایره بزرگتر را که فلک تدویر بر آن سوار بوده و روی آن در حال حرکت است فلک حامل می گویند.

نظریه زمین مرکزی بطلمیوسی

دوره تناوب كواكب حول فلک تدویرشان در واقع مدت زمان بین شروع حرکت استقامت تا شروع حرکت استقامت بعدی می باشد و دوره تناوبشان حول فلک حامل نیز درواقع همان دوره تناوب آنها در دایرة البروج یا مدت زمان چرخش دور زمین می باشد. به جز شمس و قمر، سایر کواکب دارای فلک حامل و فلک تدویر هستند. این دو فقط دارای فلک حامل اند و فلک تدویر ندارند.

جهت چرخش هر کوکب در فلک تدویر همواره در خلاف جهت گردش ساعت می باشد و خود فلک تدویر نیز در خلاف جهت گردش ساعت بر روی فلک حامل در حال حرکت است. فلک تدویر در دو نقطه فلک حامل را قطع می کند. نقطه اول مرز بین نطاق اول و دوم است که با شماره 1 و نقطه دوم مرز بین نطاق سوم و چهارم است که با شماره 3 در شکل مشخص شده است.

کوکب در هنگام چرخش در فلک تدویر از نقطه 1 به سمت نقطه 3 (در نطاقهای دوم و سوم) در حالت حرکت رجعی است چون از دید یک ناظر زمینی در خلاف جهت توالی بروج حرکت می کند و هنگام حرکت از نقطه 3 به سمت نقطه 1 (در نطاقهای چهارم و اول) در حرکت مستقیم است چون در جهت توالی بروج در حال حرکت است.

پیشنهاد می کنم: آموزش آسترولوژی: نظریه زمین مرکزی در آسترولوژی

در نقطه 1 کوکب تقریبا” در حالت اقامت برای رجعت قرار دارد و در نقطه 3 کوکب در حالت اقامت برای استقامت قرار دارد. در نطاق دوم (حرکت از نقطه 1 به سمت 2) سرعت کوکب در حالت رجعت در حال افزایش است و نقطه 2 را که کوکب در آن دارای بیشترین سرعت بازگشتی است نقطه حضيض فلک تدویر گویند.

خواندن
معرفی الهه بهاگا (سهم موروثی) و الهه آمشا (سهم خدایان) – شاخه آدی تیاهای اصلی

در نطاق سوم (حرکت از نقطه 2 به سمت 3) سرعت کوکب در حالت رجعت در حال کاهش است تا اینکه در نقطه 3 به صفر می رسد و برای حرکت مستقیم آماده می شود . در نطاق چهارم (حرکت از نقطه 3 به سمت 4) سرعت کوکب در حالت استقامت رو به افزایش است تا اینکه در نقطه 4 کوکب به بیشترین مقدار سرعت خود در حرکت مستقیم می رسد و نقطه 4 را نقطه اوج فلک تدویر گویند.

در نطاق اول (حرکت از نقطه 4 به سمت 1) سرعت کوکب در حالت حرکت مستقیم در حال کاهش است تا اینکه در نقطه 1 سرعت کوکب به صفر می رسد و برای حرکت رجعی آماده می شود.

فلک حامل و فلک تدویر

فلک حامل و فلک تدویر

همان طور که در تصویر فوق مشاهده می کنید چرخش یک کوکب در فلک تدویر و حرکت همزمان فلک تدویر بر روی فلک حامل باعث می شود که از دید یک ناظر زمینی کوکب مسیری مارپیچ مانند را طی کند و دارای حرکت رجعی شود. در واقع با هر بار چرخش کوکب در فلک تدویرش، یک لوپ تشکیل می شود که به لوپ حرکت رجعی (retrograde loop) معروف است. هر لوپ تشکیل شده نیز نشان دهنده یک دوره تناوب در فلک تدویر یا یک حرکت رجعی است.

سوالات مرتبط:

آسترولوژی چیست؟

آسترولوژی علمی است که به بررسی اثرات کواکب مختلف، به ویژه کواکب موجود در منظومه شمسی بر روی زمین و موجودات ساکن در آن می پردازد یعنی با بررسی نحوه حرکت کواکب هفتگانه در دایرة البروج و نیز وضعیت قرارگیری این کواکب نسبت به زمین، اثرات مختلف آنها را بررسی می کند.

مفهوم فلک حامل و فلک تدویر به چه معناست؟

در سیستم زمین مرکزی، خمسه متحیره هنگام چرخش به دور زمین، همواره بر روی دو دایره حرکت می کند دایره کوچکتر را که کوکب حول آن در حال چرخش است فلک تدویر و دایره بزرگتر را که فلک تدویر بر آن سوار بوده و روی آن در حال حرکت است فلک حامل می گویند.

اگر این مطلب را دوست داشتید، با امتیاز دادن به آن از ما حمایت کنید.
[کل: 4 میانگین: 4]