برچسب: باور ذهن

باور ذهن همان چیزی است که به شما می گوید به چیزی که می خواهید میرسید یا خیر. همه چیز در ذهن شماست و این باور شما به خود و توانایی هایتان تنها تعیین کننده خواسته های شما است.

در این صفحه به دنبال ساختن باور ذهن مثبت و اعتماد به خود و توانایی هایمان هستیم.

1 2