برچسب: ازدواج

ازدواج فقط به معنی ایجاد پیوند عاطفی بین دو نفر نیست. بلکه امری بسیار مهم است که باید از بعدهای روانشناسی و متافیزیک نیز به آن نگریست. کاری که ما در این صفحه می خواهیم انجام دهیم.