خیلی از ما ها در زندگی خود تجربه از دست رفتن رابطه ای که یک زمانی آن را بسیار دوست داشتیم، داریم. در پرسش چرا رابطه من بهم خورد می خواهیم دلیل این بهم خوردن را از زبان شما بشنویم و آن ها را از