نویسنده: پشتیبان وبسایت

مدرس مدیتیشن و دارای مدرک رسمی از مدرسه Yoga Pathshala کشور نپال (تصویر مدرک)