برچسب: ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ناخودآگاه

ضمیر ناخودآگاه یا ناآگاه، دربرگیرنده پدیده‌ های روانی و فرایندهای زندگی واستخراج اطلاعات یاافکار بصورت غیر ارادی (اراده از پیش تعیین شده است) و یا بر اثر عوامل خارجی است که به وسیله شناسایی، ادراک نشده و فاقد کیفیت آگاهی‌اند.

(ناخودآگاه به نوعی دارای شخصیت مستقل ازشرایط حاکم بر جهان و جسم را داراوسعی در کنترل شخصیتها رامینمایید) ناخودآگاه، انباری است پر از تمایل‌ها، آرزوها و خاطرات خارج از دسترس که بر اندیشه‌ها و اعمال تأثیر دارند.