ما گاهی اوقات آنقدر خودمان را درگیر چیزهای مختلف می کنیم که ساده ترین چیزها هم برای ما بسیار پیچیده می شوند. در واقع چیزی که در عمل بسیار ساده است را برای خودمان پیچیده می کنیم و به سختی با آن رو به رو