کتاب رمز توانگری و راز قدرت اثر ژورف مورفی نویسنده نام آشنا برای مخاطبان فارسی زبان است که در این کتاب قصد دارد به شما راه و رسم رسیدن به مکنت و ثروت را بیاموزد. اگر شما هم در اندیشه دست یافتن به مکنت و